Porez na imovinu kojeg se morate setiti 4 puta godišnje

cityexpert Pravni saveti

Porez na imovinu kojeg se morate setiti 4 puta godišnje

Naš narod je iznedrio izreku, “mora samo da se umre i da se plati porez”. Da li ste znali da se porez na imovinu u Srbiji može platiti čak iz 4 puta u toku godine? Porez na imovinu se utvrđuje na godišnjem nivou u ukupnom iznosu, ali je omogućeno da se tako utvrđen iznos plaća tromesečno, dakle četiri puta godišnje i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja. Međutim, to ne sprečava poreskog obveznika da ga isplati i jednokratno.

Za koje nepokretnosti se plaća porez na imovinu?

Prema odredbama Zakona o porezima na imovinu, porez na imovinu plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, a nepokretnostima se između ostalog smatraju: stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.

Porez na imovinu pogađa fizičko ili pravno lice, bilo rezidenta – lice sa prebivalištem u Republici Srbiji ili nerezidenta Republike Srbije. Kada na određenoj nepokretnosti više lica ima pravo susvojine (suvlasnici) tada porez na imovinu pogađa svakog od njih i to srazmerno udelima u pravu svojine.

Da li se plaća porez na imovinu za objekte koji su u izgradnji?

Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom sticanja prava na koje se porez na imovinu plaća. Kad je pravo stečeno na objektu u izgradnji koji nije osposobljen za korišćenje, ne koristi se i za koji nije izdata upotrebna dozvola, obaveza po osnovu poreza na imovinu za taj objekat nastaje najranijim od sledećih dana: danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja objekta na drugi način.

Kako da utvrdim koliki je moj porez na imovinu?

Porez na imovinu se utvrđuje podnošenjem poreske prijave nadležnom poreskom organu u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti.

Zakon o porezu na imovinu predviđa i posebnu poresku olakšicu kojom se porez na imovinu na kući za stanovanje ili stanu u kojoj stanuje obveznik i u kojoj je prijavljeno njegovo prebivalište, umanjuje za 50%, ali to umanjenje ne može biti veće od 20.000 dinara. Dakle, ako odlučite da nakon kupovine nepokretnosti prijavite prebivalište na adresi nepokretnosti, bićete u prilici da koristite ovaj poreski kredit.

Porez na imovinu za period pre zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti plaća prodavac, te je preporučljivo da pre njegovog zaključenja dostavi kupcu uverenje o izmirenom porezu na imovinu za poresku obavezu nastalu do dana zaključenja ugovora.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Najniža provizija na tržištu za vlasnike stanova