Opšti uslovi poslovanja

CITY EXPERT GLOBAL D.O.O. BEOGRAD KAO POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

I Opšte odredbe

1.1 Opštim uslovima poslovanja privrednog društva “CITY EXPERT GLOBAL” d.o.o. Beograd-Palilula, ul. Osmana Đikića br. 22, matični broj: 21081337, PIB: 108854724, koje je upisano u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pod br. 313 Rešenjem Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 46-00-331/2015-04 (u daljem tekstu: Posrednik) uređuju se međusobni odnosi Posrednika u prometu nepokretnosti i fizičkog ili pravnog lica, koji sa Posrednikom zaključuje Ugovor o posredovanju u cilju zaključenja određenog pravnog posla koji se tiče prometa ili zakupa nepokretnosti (u daljem tekstu: Nalogodavac).

II Ponuda nepokretnosti

2.1 Ponuda nepokretnosti Posrednika zasniva se na podacima koje je Posrednik dobio od Nalogodavca ili neposrednim opažanjem pregledom nepokretnosti.

2.2 Sve informacije koje Posrednik predoči Nalogodavcu, Nalogodavac je dužan čuvati kao poslovnu tajnu i samo po odobrenju Posrednika može ih preneti trećem licu.

III UGOVOR O POSREDOVANJU

3.1 Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prodaji, kupovini, odnosno zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Ugovor o posredovanju), zaključenog u pisanoj formi između Nalogodavca i Posrednika kojim ugovorom se uređuju njihova međusobna prava i obaveze.

IV Obaveze posrednika

4.1 Posrednik se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju i u skladu sa njegovim odredbama, obavezuje da će obavljati sledeće poslove:

 • Nastojati da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključivanja posla koji je predmet ugovora o posredovanju;
 • Dati Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
 • Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja, i upozoriti Nalogodavca na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
 • Obaviti potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu, postaviti oglas na portalu cityexpert.rs u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove, ukoliko su sa Nalogodavcem ugovoreni;
 • Omogućiti pregled nepokretnosti;
 • Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključivanja ugovora;
 • Čuvati podatke o ličnosti Nalogodavca i po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi s tom nepokretnosti ili s poslom za koji posreduje, osim onih koje su neophodne da budu objavljene radi izvršenja ovog Ugovora.
 • Obavestiti Nalogodavca o svim okolnostima od značaja za predmetni posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Smatra se da je Posrednik ispunio ugovornu obavezu iz Ugovora o posredovanju sa Nalogodavcem ako je:

 • Neposredno uputio treće lice u razgledanje nekretnine Nalogodavca;
 • Organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;

V Obaveze nalogodavca

Nalogodavac se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju i u skladu sa njegovim odredbama, obavezuje da će:

 • Obavestiti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja;
 • Dati Posredniku na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koja je predmet prometa, odnosno upozoriti Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;
 • Posredniku prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju u prodaji ili zakupu nepokretnosti predati fotokopiju (ili očitavanje) lične karte ili pasoša.
 • Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla omogućiti razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;
 • Obavestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi nepokretnosti i dr;
 • Predati Posredniku overene kopije svih isprava kojima dokazuje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet posredovanja, prilikom zaključenja posredovanog pravnog posla - predugovora ili glavnog ugovora u vezi sa prometom ili zakupom nepokretnosti;
 • Isplatiti Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, nadoknaditi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;
 • Obavestiti Posrednika o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od 24 časa od dana nastale promene.

5.2 Ako Nalogodavac da nalog za posredovanje ili zaključi Ugovor o posredovanju protivno načelu savesnosti i poštenja, dužan je da nadoknadi troškove nastale tokom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

VI MOGUĆNOST PRIJEMA KAPARE

6.1. Kada posreduje u davanju u zakup nepokretnosti, ukoliko Posredniku Nalogodavac tako izričito naloži, Posrednik može da u ime i za račun Nalogodavca primi kaparu od strane zainteresovanog zakupca kojom se predmetna nekretnina kapariše. Izričit nalog za prijem kapare Nalogodavac daje u telefonskom razgovoru koji se snima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prilikom uzimanja kapare Posrednik je dužan da u ime Nalogodavca zaključi formu protokola - Zapisnik o postignutom dogovoru o zakupu nepokretnosti sa zakupcem uz navođenje detalja dogovora sa kojima se Nalogodavac složio putem (snimljenog) telefonskog razgovora.

VII EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

7.1 Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi sa predmetnom nepokretnosti.

7.2 Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa nepokretnošću iz člana 6.1., za koji je posredovao drugi posrednik, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

VIII PRAVO NA POSREDNIČKU NAKNADU

8.1 Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu kada Nalogodavac postigne dogovor o zakupu ili zaključi Predugovor, odn. Ugovor (kada prethodno nije zaključen Predugovor) o prodaji predmetne nepokretnosti sa zakupcem ili kupcem, odnosno prodavcem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu.

8.2 Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje ili zakupa nepokretnosti naplaćuje se u skladu s Cenovnikom posredničkih provizija i dodatnih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova.

8.3 U skladu sa svojom poslovnom politikom Posrednik može Nalogodavcu zakupodavcu odobriti popust na iznos posredničke naknade i to:

 • U slučaju kada zakupac raskine ugovor o zakupu u roku kraćem od mesec dana od dana zaključenja ugovora o zakupu, a Nalogodavac je isplatio posredničku naknadu u celosti, Posrednik može posredovati za istog Nalogodavca u cilju zaključenja novog ugovora o zakupu, bez naknade.
 • U slučaju kada zakupac raskine ugovor o zakupu u roku kraćem od tri meseca od dana zaključenja ugovora o zakupu, a Nalogodavac je isplatio posredničku naknadu u celosti, Posrednik može posredovati za istog Nalogodavca u cilju zaključenja novog ugovora o zakupu, uz naknadu od 34% od dogovorene mesečne zakupnine (+PDV od 20%).

8.4 Posrednik može I nalogodavcu prodavcu I nalogodavcu kupcu, ukoliko okolnosti konkretnog slučaja to opravdavaju, odobriti popust na iznos posredničke naknade.

8.5 Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana (kod ugovora o posredovanju radi davanja u zakup nepokretnosti), odnosno godinu dana (kod ugovora o posredovanju u prodaji I kupovini nepokretnosti) od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da Posredniku isplati ugovorenu posredničku naknadu u celini, osim ako je Ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.

IX UGOVOR O POTPOSREDOVANJU

9.1 Posrednik može Ugovorom o potposredovanju preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju.

9.2 Ugovor o potposredovanju sadrži način i uslove prenosa prava i obaveza iz člana 8.1., isplate posredničke naknade i otkaza ugovora.

9.3 Posrednik je dužan da kopiju ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

X POVERLJIVOST I AUTORSKA PRAVA

10.1 Svi podaci i informacije iz ugovora o posredovanju, kao i drugi podaci i informacije koji se tiču načina i uspešnosti izvršavanja ugovora, predstavljaju poslovnu tajnu.

10.2 Sve fotografije, video, tehnički crtež i tekstualni opis nepokretnosti, a koje sačini posrednik, isključiva su intelektualna svojina posrednika, te nalogodavac ili bilo koja treća lica nemaju prava da iste objavljuju, koristite, umnožavaju i stavljaju u promet bez prethodne pisane saglasnosti posrednika.

XI CENOVNIK POSREDNIČKIH PROVIZIJA I DODATNIH USLUGA

11.1 Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u prodaji nepokretnosti (Beograd)...............2,4% od ugovorene cene nepokretnosti a minimalno 125,000.00 dinara (sa PDV-om)

11.2 Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u prodaji nepokretnosti (ostali gradovi)...............1,8% (sa PDV-om) od ugovorene cene nepokretnosti

11.3 Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u kupovini nepokretnosti (Beograd)............... 2,4% (sa PDV-om) od ugovorene cene nepokretnosti

11.4 Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u kupovini nepokretnosti (ostali gradovi)............... 0% (sa PDV-om) od ugovorene cene nepokretnosti

11.5 Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u zakupu nepokretnosti (za zakupodavca)............... 60% od ugovorene mesečne zakupnine a minimalno 18,000.00 dinara (sa PDV-om)

11.6 Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u zakupu nepokretnosti (za zakupca)...............60% (sa PDV-om) od ugovorene mesečne zakupnine

11.7 Dodatne usluge izrade i obrade reklamnog materijala (u ugovorenim slučajevima)...............20,000.00 dinara (sa PDV-om)

XII ZAVRŠNE ODREDBE

13.1 Na odnose Posrednika i Nalogodavca koji nisu regulisani Opštim uslovima poslovanja, drugim opštim aktom Posrednika ili Ugovorom o posredovanju, primenjivaće se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih propisa Republike Srbije.

CITY EXPERT GLOBAL D.O.O. BEOGRAD KAO PRENOSIOCA OGLASNE PORUKE

I OPŠTE ODREDBE

1.1 Opštim uslovima poslovanja privrednog društva “CITY EXPERT GLOBAL” d.o.o. Beograd-Palilula, ul. Osmana Đikića br. 22, matični broj: 21081337, PIB: 108854724, koje je upisano u registru medija pod brojem IN000344 i koje je vlasnik Internet domena cityexpert.rs i Internet prezentacije koja se na tom domenu nalazi (u daljem tekstu: Prenosilac oglasne poruke) uređuju se međusobni odnosi Prenosioca oglasne poruke i fizičkog ili pravnog lica, koji na pomenutom internet domenu oglašavaju nepokretnosti za prodaju ili davanje u zakup (u daljem tekstu: Oglašivač).

II PREDMET OGLAŠAVANJA

2.1 Oglas se zasniva na podacima koje je Prenosilac oglasne poruke dobio od Oglašivača.

2.2 Prenosilac oglasne poruke dozvoljava oglašavanje isključivo od strane vlasnika ili punomoćnika vlasnika nepokretnosti za koju se vrši oglašavanje.

2.3 Oglašivač snosi krivičnu i materijalnu odgovornost za istinitost svih informacija o nepokretnosti koje dostavlja Prenosiocu oglasne poruke.

III ODSUSTVO OGLASNE DEKLARACIJE

3.1 Prilikom oglašavanja na internet sajtu cityexpert.rs primenjuje se član 45. Zakona o oglašavanju, kojim je propisano da se na Internet oglašavanje ne primenjuje obaveza dostavljanja Oglasne deklaracije iz člana 19. Zakona.

IV IZRADA PROMOTIVNOG MATERIJALA I AUTORSKO PRAVO

4.1 Prenosilac oglasne poruke pruža usluge fotografisanja, snimanja i mapiranja nepokretnosti (izrade promotivnog materijala) za potrebe Internet oglašavanja na vebsajtu, a Oglašivač se obavezuje da omogući pristup nepokretnosti Prenosiocu u ovu svrhu, onoliko puta koliko je to neophodno po oceni Prenosioca oglasne poruke.

4.2 Prenosilac zadržava sva autorska i srodna prava na izrađenom promotivnom materijalu, bez vremenskog i geografskog ograničenja.

4.3 Ni Oglašivač ni treća lica nemaju pravo korišćenja promotivnog materijala koje je izradio Prenosilac oglasne poruke. Na svako kršenje autorskog i srodnih prava primenjuju se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika.

V IZMENA OGLASNE PORUKE

5.1 Oglašivač je obavezan da blagovremeno, pisanim putem ili putem elektronske pošte, obavesti Prenosioca oglasne poruke o bilo kakvoj promeni u sadržaju oglasa, odnosno ukoliko dođe do promene informacije o nepokretnosti.

5.2 Oglašivač ima pravo na prigovor na izrađeni promotivni materijal u roku od 48 sati od trenutka aktivacije oglasa na vebsajtu Prenosioca oglasne poruke.

VI CENOVNIK I NAČIN PLAĆANJA

6.1 U sve navedene cene oglasa je uračunat PDV (20%):

PAKET Tip i veličina prostora Izdavanje START Prodaja ORIGINAL Produžavanje oglasa
S Stambeni prostor do dvosobnog, poslovni prostor i lokali do pet prostorija 3.990,00 dinara 4.990,00 dinara 1.990,00 dinara
M Stambeni prostor od dvosobnog, poslovni prostor i lokali od pet prostorija 4.990,00 dinara 5.990,00 dinara 1.990,00 dinara

Oglašivač je dužan da naknadu za oglašavanje uplati na račun Prenosioca oglasne poruke u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora.

VII UKLANJANJE OGLASA

7.1 Ukoliko se, tokom trajanja perioda oglašavanja, utvrdi da je Oglašivač Prenosiocu oglasne poruke dostavio netačne ili tuđe ili lažne podatke, Prenosilac oglasne poruke može ukloniti oglas sa vebsajta, što ne utiče na obavezu Oglašivača da plati naknadu za oglašavanje.

7.2 Ukoliko se nakon izrade promotivnog materijala, a pre aktivacije oglasa utvrdi da je Oglašivač Prenosiocu oglasne poruke dostavio netačne ili tuđe ili lažne podatke, oglas neće biti aktiviran, što ne utiče na obavezu Oglašivača da plati naknadu za oglašavanje.

VIII ODGOVORNOST

8.1 Prenosilac oglasne poruke ne odgovara za tačnost, kompletnost i zakonitost podataka koje je dobio od Oglašivača.

8.2 Prenosilac oglasne poruke ne odgovara za eventualnu štetu koju Oglašivač ili treća lica pretrpe usled korišćenja vebsajta, pristupa sadržajima na sajtu ili skidanja pojedinih sadržaja sa sajta.

8.3 Prenosilac oglasne poruke ne odgovara za bilo koju eventualnu štetu koju Oglašivač ili drugi korisnik sajta pretrpi iz međusobnih odnosa sa drugim korisnicima ili drugim Oglašivačima.

8.4 Oglašivač koji je svojom voljom odlučio da svoje podatke učini javnim ne može od Prenosioca oglasne poruke zahtevati naknadu eventualne štete koju je zbog toga pretrpeo.

IX PRISTANAK NA OPŠTE USLOVE POSLOVANJA

9.1 Samim angažovanjem Prenosioca oglasne poruke radi izrade promotivnog materijala za potrebe oglašavanja Oglašivač pristaje na primenu ovih Opštih uslova poslovanja i nije potreban njegov izričit pristanak za njihovu primenu.

X ZAVRŠNE ODREDBE

10.1 Na odnose Prenosioca oglasne poruke i Oglašivača koji nisu regulisani Opštim uslovima poslovanja ili drugim opštim aktom Prenosioca oglasne poruke, primenjivaće se odredbe Zakona o oglašavanju, Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugih propisa Republike Srbije.


U Beogradu, dana 27.07.2017. godine


CITY EXPERT GLOBAL DOO BEOGRAD

Sajt trenutno ne radi u Internet Exploreru

Izvinjavamo se zbog neugodnosti koje ovo stvara.

Preuzmi Google Chrome ili Firefox i bićeš u mogućnosti da pristupiš sajtu.