Opšti uslovi poslovanja

CITY EXPERT GLOBAL D.O.O. BEOGRAD KAO POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

I Opšte odredbe

1.1 Opštim uslovima poslovanja privrednog društva “CITY EXPERT GLOBAL” d.o.o. Beograd-Palilula, ul. Mitropolita Petra br. 17 (L14), matični broj: 21081337, PIB: 108854724, koje je upisano u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pod br. 313 Rešenjem Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 46-00-331/2015-04 (u daljem tekstu: Posrednik) uređuju se međusobni odnosi Posrednika u prometu nepokretnosti i fizičkog ili pravnog lica, koji sa Posrednikom zaključuje Ugovor o posredovanju u cilju zaključenja određenog pravnog posla koji se tiče prometa ili zakupa nepokretnosti (u daljem tekstu: Nalogodavac).

II Ponuda nepokretnosti

2.1 Ponuda nepokretnosti Posrednika zasniva se na podacima koje je Posrednik dobio od Nalogodavca ili neposrednim opažanjem prilikom pregleda nepokretnosti.

2.2 Nalogodavac pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potpisom na ugovoru o posredovanju u prometu ili zakupu nepokretnosti garantuje da su podaci koje je dao Posredniku, a koji se odnose na predmetnu nepokretnost i stvarna prava na istoj, u potpunosti istiniti.

III UGOVOR O POSREDOVANJU

3.1 Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prodaji, odnosno zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Ugovor o posredovanju), zaključenog u pisanoj formi između Nalogodavca i Posrednika kojim ugovorom se uređuju njihova međusobna prava i obaveze.

IV Obaveze posrednika

4.1 Posrednik se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju i u skladu sa njegovim odredbama, obavezuje da će obavljati sledeće poslove:

 • Nastojati da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključivanja posla koji je predmet ugovora o posredovanju;
 • Dati Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
 • Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja, i upozoriti Nalogodavca na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
 • Obaviti potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu, postaviti oglas na portalu ⦁ cityexpert.rs u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove, ukoliko su sa Nalogodavcem ugovoreni;
 • O svakom zainteresovanom kupcu/zakupcu obavestiti Nalogodavca i omogućiti mu da sa istim dogovori gledanje nepokretnosti.
 • Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključivanja ugovora;
 • Čuvati podatke o ličnosti Nalogodavca i po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti ili sa poslom za koji posreduje, osim onih koje su neophodne da budu objavljene radi izvršenja Ugovora o posredovanju.
 • Obavestiti Nalogodavca o svim okolnostima od značaja za predmetni posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

4.2 Smatra se da je Posrednik ispunio ugovornu obavezu iz Ugovora o posredovanju sa Nalogodavcem ako je:

 • Neposredno uputio zainteresovano lice u razgledanje predmetne nepokretnosti ili
 • Organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;

4.3 Posrednik sve obaveze iz Ugovora o posredovanju može punovažno izvršavati elektronskim putem.

4.4 Svakom zakazanom gledanju nepokretnosti može prisustvovati predstavnik Posrednika, kako bi osigurao sprovođenje i poštovanje obaveza Nalogodavca iz Ugovora o posredovanju.

V Obaveze nalogodavca

5.1 Nalogodavac se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju i u skladu sa njegovim odredbama, obavezuje da će:

 • Obavestiti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja;
 • Dati Posredniku na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koja je predmet prometa ili zakupa, odnosno upozoriti Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;
 • Dati Posredniku na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koja je predmet prometa ili zakupa, odnosno upozoriti Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;
 • Posredniku prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju predati fotokopiju (ili očitavanje) lične karte ili pasoša.
 • Posrednika prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju obavestiti o brojevima telefona i i adresi elektronske pošte koje koristi i sa kojih Posrednik prima informacije i instrukcije, i na koje šalje Nalogodavcu informacije potrebne za realizaciju ugovora;
 • U slučaju bilo kakve izmene svojih kontakt podataka, nalogavac je dužan obavestiti posrednika o promenama bez odlaganja;
 • Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla omogućiti razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;
 • Obavestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi nepokretnosti i dr;
 • Predati Posredniku overene kopije svih isprava kojima dokazuje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet posredovanja, prilikom zaključenja posredovanog pravnog posla - predugovora ili glavnog ugovora u vezi sa prometom ili zakupom nepokretnosti;
 • Isplatiti Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, nadoknaditi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;
 • Obavestiti Posrednika o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od 24 časa od trenutka nastale promene;
 • Blagovremeno obavestiti Posrednika o svakoj promeni ili odustanku od svojih naloga;
 • Nalogodavac se obavezuje da potpiše odgovarajući zapisnik kojim potvrđuje da ga je Posrednik upoznao sa potencijalnim kupcem/zakupcem predmetne nepokretnosti, uvek kada Posrednik od njega to zahteva. U slučaju da nije moguće prisustvo Nalogodavca, ili da predstavnik Posrednika ne prisustvuje upoznavanju sa potencijalnim kupcem ili zakupcem/gledanju nepokretnosti, umesto potpisivanja odgovarajućeg zapisnika Posrednik će koristeći sredstva elektronske komunikacije (elektronsku poštu i SMS) obavestiti Nalogodavca o potencijalnom kupcu/zakupcu i zakazanom vremenu gledanja predmetne nepokretnosti, čime će Posrednik ispuniti svoju obavezu upoznavanja Nalogodavca sa potencijalnim kupcem/zakupcem.
 • Nalogodavac se prilikom gledanja nepokretnosti upoznaje sa potencijalnim kupcem/zakupcem i sa istim direktno pregovara oko uslova prodaje/zakupa;
 • Nalogodavac iz Ugovora o posredovanju u prodaji nepokretnosti koji tokom trajanja tog ugovora, kao i u roku od 1 (jedne) godine nakon njegovog prestanka, zaključi Predugovor o prodaji, odnosno Ugovor o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) predmetne nepokretnosti sa kupcem, sa kojim ga je svojim posredovanjem Posrednik doveo u vezu, obavezuje se da najkasnije prethodnog dana obavesti Posrednika o zakazanom zaključenju (solemnizaciji) Predugovora o prodaji, odnosno Ugovora o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) kod nadležnog javnog beležnika, kao i da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) predmetne nepokretnosti, Posredniku dostavi fotokopiju tog zaključenog Predugovora ili Ugovora.
 • Nalogodavac iz Ugovora o posredovanju u zakupu nepokretnosti koji tokom trajanja tog ugovora, kao i u roku od 1 (jedne) godine nakon njegovog prestanka zaključi Ugovor o zakupu predmetne nepokretnosti sa zakupcem, sa kojim ga je svojim posredovanjem Posrednik doveo u vezu, obavezuje se da u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja obavesti Posrednika o zaključenju Ugovora o zakupu predmetne nepokretnosti kao i da Posredniku dostavi fotokopiju tog zaključenog Ugovora.
 • Nalogodavac potpisom na Ugovoru o posredovanju ovlašćuje Posrednika da od nadležnog javnog beležnika i ostalih nadležnih organa (upravnika stambene zgrade, Poreske uprave, MUP-a i dr.) pribavi sve podatke o zaključenju posredovanih pravnih poslova, u svrhu zaštite prava i pravnih interesa Posrednika iz ugovora.
 • Nalogodavac ne sme ni u jednom trenutku potraživati troškove posredničke provizije od druge strane sa kojom ga je Posrednik upoznao i povezao radi zaključenja posredovanog posla.
 • U slučaju da do momenta raskida Ugovora o posredovanju nastane neka novčana obaveza, a da je Nalogodavac nije isplatio Posredniku, Nalogodavac je dužan da je izmiri najkasnije do momenta raskida Ugovora.
 • Ako Nalogodavac da nalog za posredovanje ili zaključi Ugovor o posredovanju protivno načelu savesnosti i poštenja, dužan je da nadoknadi troškove nastale tokom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

VI MOGUĆNOST PRIJEMA KAPARE

6.1. Kada posreduje u davanju u zakup nepokretnosti, ukoliko Posredniku Nalogodavac tako izričito naloži, Posrednik može da u ime i za račun Nalogodavca primi kaparu od strane zainteresovanog zakupca kojom se predmetna nekretnina kapariše. Izričit nalog za prijem kapare Nalogodavac daje u telefonskom razgovoru koji se snima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ili putem elektronske pošte. Prilikom uzimanja kapare Posrednik je dužan da u ime Nalogodavca –potpiše odgovarajući zapisnik o postignutom dogovoru o zakupu nepokretnosti sa zakupcem uz navođenje detalja dogovora sa kojima se Nalogodavac složio putem (snimljenog) telefonskog razgovora.

VII EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

7.1 Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi sa predmetnom nepokretnosti.

7.2 Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa nepokretnošću iz člana 7.1., za koji je posredovao drugi posrednik, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade./p>

VIII PRAVO NA POSREDNIČKU NAKNADU

8.1 Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu kada Nalogodavac zaključi Ugovor o zakupu ili zaključi Predugovor, odn. Ugovor (kada prethodno nije zaključen Predugovor) o prodaji predmetne nepokretnosti sa zakupcem ili kupcem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu.

8.2 Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje ili zakupa nepokretnosti naplaćuje se u skladu s Cenovnikom posredničkih provizija i dodatnih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova.

8.3 U skladu sa svojom poslovnom politikom Posrednik može Nalogodavcu, ukoliko okolnosti konkretnog slučaja to opravdavaju, odobriti popust na iznos posredničke naknade, a naročito:

 • U slučaju kada zakupac raskine ugovor o zakupu u roku kraćem od mesec dana od dana zaključenja ugovora o zakupu, a Nalogodavac je isplatio posredničku naknadu u celosti, Posrednik može posredovati za istog Nalogodavca u cilju zaključenja novog ugovora o zakupu, bez naknade.
 • U slučaju kada zakupac raskine ugovor o zakupu u roku kraćem od tri meseca od dana zaključenja ugovora o zakupu, a Nalogodavac je isplatio posredničku naknadu u celosti, Posrednik može posredovati za istog Nalogodavca u cilju zaključenja novog ugovora o zakupu, uz naknadu od 36% od dogovorene mesečne zakupnine (sa uračunatim PDV-om).

8.4 Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana (kod ugovora o posredovanju radi davanja u zakup nepokretnosti), odnosno godinu dana (kod ugovora o posredovanju u prodaji nepokretnosti) od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da Posredniku isplati ugovorenu posredničku naknadu u celini, osim ako je Ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.

IX UGOVOR O POTPOSREDOVANJU

9.1 Posrednik može Ugovorom o potposredovanju preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju.

9.2 Ugovor o potposredovanju sadrži način i uslove prenosa prava i obaveza iz člana 9.1., isplate posredničke naknade i otkaza ugovora.

9.3 Posrednik je dužan da kopiju ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

X SNIMANJE RAZGOVORA, POVERLJIVOST I AUTORSKA PRAVA

10.1 Posrednik je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti doneo Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti, i vodi zbirku podataka koja je kod Poverenika za zaštitu podatka o ličnosti prijavljena pod brojem 164-00-00018/2016-07. Potpisom na Ugovoru o posredovanju Nalogodavac daje saglasnost za snimanje telefonske konverzacije koju ima sa Posrednikom, u svrhu realizacije Ugovora.

10.2 Svi podaci i informacije iz Ugovora o posredovanju, kao i drugi podaci i informacije koji se tiču načina i uspešnosti izvršavanja ugovora, predstavljaju poslovnu tajnu.

10.3 Sve fotografije, video, tehnički crtež i tekstualni opis nepokretnosti, a koje sačini posrednik, isključiva su intelektualna svojina Posrednika, te Nalogodavac ili bilo koja treća lica nemaju prava da iste objavljuju, koristite, umnožavaju i stavljaju u promet bez prethodne pisane saglasnosti posrednika.

XI CENOVNIK POSREDNIČKIH PROVIZIJA I DODATNIH USLUGA

11.1 Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u prodaji nepokretnosti .....................................................................................1,8-2,4% od ugovorene cene nepokretnosti (sa PDV-om)

11.2 Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u zakupu nepokretnosti......................................................... 45-60% od ugovorene mesečne zakupnine (sa PDV-om)

11.3 Dodatne usluge izrade i obrade reklamnog materijala (u ugovorenim slučajevima)..................................................................................................................20,000.00 dinara (sa PDV-om)

XII ZAVRŠNE ODREDBE

13.1 Na odnose Posrednika i Nalogodavca koji nisu regulisani Opštim uslovima poslovanja, drugim opštim aktom Posrednika ili Ugovorom o posredovanju, primenjivaće se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih propisa Republike Srbije.

CITY EXPERT GLOBAL D.O.O. BEOGRAD KAO PRENOSIOCA OGLASNE PORUKE ZA KRATKOROČNO IZDAVANJE

I OPŠTE ODREDBE

1.1 Opštim uslovima poslovanja privrednog društva “CITY EXPERT GLOBAL” d.o.o. Beograd-Palilula, ul. Mitropolita Petra br. 17 (L14), matični broj: 21081337, PIB: 108854724, koje je upisano u registru medija pod brojem IN000344 (u daljem tekstu: Prenosilac oglasne poruke) i koje je vlasnik Internet domena cityexpert.rs i Internet prezentacije koja se na tom domenu nalazi (u daljem tekstu: vebsajt) uređuju se međusobni odnosi Prenosioca oglasne poruke i fizičkog ili pravnog lica, koji na pomenutom internet domenu oglašavaju nepokretnosti za kratkoročno izdavanje - tzv. “stan na dan“ nepokretnosti (u daljem tekstu: Oglašivač).

II PREDMET OGLAŠAVANJA

2.1 Oglas se zasniva na podacima koje je Prenosilac oglasne poruke dobio od Oglašivača.

2.2 Prenosilac oglasne poruke dozvoljava oglašavanje isključivo od strane vlasnika ili punomoćnika vlasnika nepokretnosti za koju se vrši oglašavanje.

2.3 Oglašivač snosi krivičnu i materijalnu odgovornost za istinitost svih informacija o nepokretnosti koje dostavlja Prenosiocu oglasne poruke.

2.4. Prava i obaveze Prenosilac oglasne poruke i Oglašivač mogu urediti posebnim ugovorom koji može biti zaključen elektronskim putem, na koji se primenjuju odredbe ovih Opštih uslova poslovanja, i odredbe Uslova korišćenja https://cityexpert.rs/uslovi-koriscenja

2.5. Zaključenjem ugovora iz 2.4. Oglašivač pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću tvrdi da je vlasnik (ili punomoćnik vlasnika) svih nepokretnosti koje oglašava. Svaki elektronski unos podataka i informacija o nepokretnosti (kao i uslova njihovog zakupa) elektronskim putem proizvodi puno pravno dejstvo i ima dokaznu snagu, i pravno obavezuje Oglašivača, u skladu sa zakonom.

III ODSUSTVO OGLASNE DEKLARACIJE I PISANA FORMA

3.1 Prilikom oglašavanja na vebsajtu cityexpert.rs primenjuje se član 45. Zakona o oglašavanju, kojim je propisano da se na Internet oglašavanje ne primenjuje obaveza dostavljanja Oglasne deklaracije iz člana 19. tog Zakona.

3.2. Na osnovu člana 7. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, svi unosi koji se vrše putem vebsajta, kao i sva korespodencija koja se vrši elektronskim putem, smatra se da je originalno nastala u elektronskom obliku i ima svojsvo elektronskog dokumenta i proizvodi puno pravno dejstvo. Elektronskom dokumentu ne može se osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku.

IV IZRADA PROMOTIVNOG MATERIJALA I AUTORSKO PRAVO

4.1 Prenosilac oglasne poruke pruža usluge fotografisanja, snimanja i mapiranja nepokretnosti (izrade promotivnog materijala) za potrebe Internet oglašavanja na vebsajtu, a Oglašivač se obavezuje da omogući pristup nepokretnosti Prenosiocu u ovu svrhu, onoliko puta koliko je to neophodno prema oceni Prenosioca oglasne poruke.

4.2 Prenosilac oglasne poruke zadržava sva autorska i srodna prava na izrađenom promotivnom materijalu, bez vremenskog i geografskog ograničenja.

4.3 Ni Oglašivač ni treća lica nemaju pravo korišćenja promotivnog materijala koje je izradio Prenosilac oglasne poruke. Na svako kršenje autorskog i srodnih prava primenjuju se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika.

V AKTIVACIJA OGLASA

5.1. Oglas sa izrađenim promotivnim materijalom postaje aktivan na vebsajtu i javno dostupan tek nakon izrade promotivnog materijala, odnosno od dostave preciznih informacija o nepokretnosti koja se oglašava, a koje informacije uključuju i raspoloživost svake predmetne nepokretnosti koje Prenosiocu oglasne poruke dostavlja Oglašivač.

5.2. Prenosilac oglasne poruke može početi sa izradom promotivnog materijala za Internet oglašavanje tek nakon što mu se omogući pristup nepokretnostima koje su predmet oglasa.

VI IZMENA OGLASNE PORUKE

6.1 U slučaju bilo kakve promene u sadržaju oglasa, odnosno ukoliko dođe do promene podataka ili informacija o nepokretnosti, Oglašivač se obavezuje da blagovremeno putem vebsajta samostalno izmeni predmetnu oglasnu poruku ili da telefonski (u snimanom telefonskom razgovoru) ili putem elektronske pošte na adresu apt@cityexpert.rs obavesti Prenosioca oglasne poruke o toj promeni.

6.2 Prenosilac oglasne poruke zadržava pravo, ali nema i obavezu niti odgovornost, da proverava podatke i informacije o nepokretnosti.

6.3. Prenosilac oglasne poruke zadržava pravo da ne dozvoli izmenu ili postavljanje oglasne poruke, ili ukloni oglasnu poruku ili njen deo, bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja Oglašivaču.

VII NAČIN PRENOŠENJA OGLASNE PORUKE I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA, JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

7.1. Prenosilac oglasne poruke se obavezuje da izradi promotivni materijal i isti postavi na vebsajtu i da omogući primaocu oglasne poruke da kontaktira Oglašivača radi rezervacije, na način i pod uslovima iz ugovora.

7.2. Oglašivač je dužan da Prenosiocu oglasne poruke pre aktivacije oglasa dostavi podatke o svakoj predmetnoj nepokretnosti ponaosob. Prenosilac oglasne poruke vrši proveru informacija o raspoloživosti nepokretnosti Oglašivača, i to slanjem upita Oglašivaču putem elektronske pošte. Ukoliko Oglašivač potvrdi raspoloživost rezervacije, bilo putem elektronske pošte, bilo u snimljenom telefonskom razgovoru, smatra se da je izvršena rezervacija u korist konkretnog primaoca oglasne poruke. U slučaju potvrde raspoloživosti rezervacije od strane Oglašivača putem telefona, Prenosilac oglasne poruke će Oglašivaču dostaviti obaveštenje o izvršenoj rezervaciji putem elektronske pošte.

7.3. Prenosilac oglasne poruke je dužan da o rezervaciji (ili nemogućnosti rezervacije) odmah obavesti konkretnog primaoca oglasne poruke.

7.4. Oglašivač se obavezuje da Prenosiocu oglasne poruke, na ime ugovorne kazne, isplati 100% od vrednosti oglasne poruke ukoliko se ispostavi da oglasna poruka nije bila istinita, odnosno da primalac oglasne poruke krivicom Oglašivača nije mogao da realizuje rezervaciju.

7.5. Ukoliko se utvrdi da je Oglašivač lažno prikazao oglasnu poruku ili njenu realizaciju, Prenosilac oglasne poruke ima pravo da ukloni sa svog vebsajta oglase za sve nepokretnosti Oglašivača u trajanju ne kraćem od 60 dana, o čemu je dužan odmah obavestiti Oglašivača elektronskom poštom.

7.6. Svaka ugovorna strana može jednostrano raskinuti ugovor, bez obrazloženja. Ukoliko do trenutka raskida ugovora Oglašivač nije Prenosiocu oglasne poruke platio naknadu za oglašavanje, njegova obaveza plaćanja se ne gasi raskidom.

VIII CENOVNIK I NAČIN PLAĆANJA

8.1 U sve navedene cene je uračunat PDV (20%)

8.2. Oglašivač “stan na dan“ oglasne poruke je dužan da na ime oglašavanja Prenosiocu oglasne poruke isplati 15% od ukupne vrednosti svih rezervacija predmetnih nepokretnosti izvršenih putem oglasne poruke odnosno vebsajta. Prenosilac oglasne poruke fakturiše Oglašivaču pružene usluge prvog radnog dana u mesecu za prethodni mesec. Faktura se dostavlja putem elektronske pošte i proizvodi puno pravno dejstvo, bez potrebe dostavljanja iste u papirnom obliku. Oglašivač je dužan da naknadu za oglašavanje uplati na račun Prenosioca oglasne poruke kod Banca Intesa a.d. broj 160-423050-74 u roku od 3 radna dana od dana prijema fakture.

8.3. Na obavezu Oglašivača na plaćanje naknade primenjuju se odredbe posebnog ugovora o internet oglašavanju samo ukoliko su Prenosilac oglasne poruke i Oglašivač takav ugovor posebno zaključili.

IX UKLANJANJE OGLASA

9.1 Ukoliko se, tokom trajanja perioda oglašavanja, utvrdi da je Oglašivač Prenosiocu oglasne poruke dostavio netačne ili tuđe ili lažne podatke, Prenosilac oglasne poruke može ukloniti oglas sa vebsajta, što ne utiče na obavezu Oglašivača da plati naknadu za oglašavanje.

9.2 Ukoliko se nakon izrade promotivnog materijala, a pre aktivacije oglasa utvrdi da je Oglašivač Prenosiocu oglasne poruke dostavio netačne ili tuđe ili lažne podatke, oglas neće biti aktiviran, što ne utiče na obavezu Oglašivača da plati naknadu za oglašavanje.

X ODGOVORNOST OGLAŠIVAČA

10.1. Oglašivač nije dužan da plati naknadu za oglašavanje u slučajevima odustanka ili otkaza rezervacije od strane lica koje je izvršilo rezervaciju, o čemu je Oglašivač dužan obavestiti Prenosioca oglasne poruke u roku od 24h od trenutka odustanka ili otkazivanja. Odustankom od rezervacije se smatra momenat kada se lice na čije ime glasi rezervacija nije pojavilo da koristi rezervaciju u rezervisanom terminu. U slučaju da je Oglašivaču uplaćen depozit, a dođe do odustanka ili otkaza rezervacije, osnovica za obračun naknade Prenosiocu oglasne poruke je primljeni depozit.

10.2. Ukoliko se utvrdi da je Oglašivač lažno prikazao makar jedan odustanak ili jedan otkaz rezervacije, Prenosilac oglasne poruke će fakturisati Oglašivaču sve naknade koje nije naplatio po svim do tada prijavljenim odustancima i otkazima, uvećane za 100%.

10.3. Oglašivač se obavezuje da na ime ugovorne kazne Prenosiocu oglasne poruke plati penal od petostrukog iznosa vrednosti rezervacije u slučaju da licu koje je izvršilo rezervaciju ne omogući korišćenje rezervacije, osim u slučajevima koje može da dokumentuje i dokaze dostavi isključivo putem elektronske pošte, a koji se odnose na: 1) tehnički problem u rezervisanoj nepokretnosti koji objektivno onemogućava korišćenje te nepokretnosti, a ne postoji mogućnost zamene za korišćenje neke druge nepokretnosti ili 2) višu silu (havarija, elementarna nepogoda i sl.)

XI ODGOVORNOST PRENOSIOCA OGLASNE PORUKE

11.1 Prenosilac oglasne poruke ne odgovara za tačnost, kompletnost i zakonitost podataka koje je dobio od Oglašivača.

11.2 Prenosilac oglasne poruke ne odgovara za eventualnu štetu koju Oglašivač ili treća lica pretrpe usled korišćenja vebsajta, pristupa sadržajima na sajtu ili skidanja pojedinih sadržaja sa sajta.

11.3 Prenosilac oglasne poruke ne odgovara za bilo koju eventualnu štetu koju Oglašivač ili drugi korisnik sajta pretrpi iz međusobnih odnosa sa drugim korisnicima ili drugim Oglašivačima.

11.4 Oglašivač koji je svojom voljom odlučio da svoje podatke učini javnim ne može od Prenosioca oglasne poruke zahtevati naknadu eventualne štete koju je zbog toga pretrpeo.

XII PRISTANAK NA OPŠTE USLOVE POSLOVANJA

12.1 Samim angažovanjem Prenosioca oglasne poruke radi izrade promotivnog materijala za potrebe oglašavanja Oglašivač pristaje na primenu ovih Opštih uslova poslovanja i nije potreban njegov izričit pristanak za njihovu primenu.

XIII SNIMANJE RAZGOVORA

13.1. Prenosilac oglasne poruke je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti doneo Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti, i vodi zbirku podataka koja je kod Poverenika za zaštitu podatka o ličnosti prijavljena pod brojem 164-00-00018/2016-07. Zaključenjem ugovora o oglašavanju na način opisan u ovim Opštim uslovima, Oglašivač daje saglasnost za snimanje telefonske konverzacije koju ima sa Prenosiocem oglasne poruke, u svrhu realizacije ugovora, odnosno izjavljuje da je upoznat sa odredbama Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti, i zakonskoj mogućnosti obrade podataka bez saglasnosti u svrhu zaključenja ugovora i pripreme ugovornog odnosa.

XIV ZAVRŠNE ODREDBE

14.1 Na odnose Prenosioca oglasne poruke i Oglašivača koji nisu regulisani Opštim uslovima poslovanja ili drugim opštim aktom Prenosioca oglasne poruke, primenjivaće se odredbe Zakona o oglašavanju, Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugih propisa Republike Srbije.

14.2. Ugovorne strane će nastojati da sve nesporazume koji nastanu u vezi ugovornim odnosom, reše sporazumno i u direktnim pregovorima, a u slučaju da u tome ne uspeju, ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Beogradu za Oglašivača koji je pravno lice, odnosno Prvog osnovnog suda u Beogradu za Oglašivača koji je fizičko lice.


U Beogradu, dana 23.04.2018. godine


CITY EXPERT GLOBAL DOO BEOGRAD

Sajt trenutno ne radi u Internet Exploreru

Izvinjavamo se zbog neugodnosti koje ovo stvara.

Preuzmi Google Chrome ili Firefox i bićeš u mogućnosti da pristupiš sajtu.