City Expert Logo

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI SA OBAVEŠTENJEM O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA na CityExpert websajtu

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, dalje: Zakon) privredno društvo City Expert Global d.o.o. Beograd, ul. Miše Vujića br. 2, 11000 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 21081337, PIB: 108854724, redni broj u registru posrednika 313, upisan po rešenju 46-00-331/2015-04 od 27.05.2015. godine (u daljem tekstu: Kompanija ili Rukovalac) koje zastupa direktor Igor Jović, donosi

I OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI I OPŠTE NAPOMENE

Član 1.

Kompanija poštuje privatnost Korisnika. Ovo obaveštenje će Vam pomoći da razumete naša pravila privatnosti i molimo Vas da ga detaljno pročitate. Ukoliko niste saglasni sa bilo kojom odredbom Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik), molimo Vas da se uzdržite od korišćenja usluga Kompanije i da nam ne dostavljate Vaše podatke o ličnosti.

U skladu sa Zakonom, Kompanija ima svojstvo Rukovaoca podacima o ličnosti (u daljem tekstu: Rukovalac).

Član 2.

U cilju zaštite Vaše privatnosti, Kompanija primenjuje odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere i konstanto radi na njihovom unapređenju kako bi obezbedila da se sa Vašim podacima postupa u skladu sa primenjivim propisima i Vašim pristankom. Usluge koje pruža Kompanija uslovljene su davanjem Vašeg pristanka jer nam je isti neophodan za njihovo izvršenje. U vezi sa tim, Kompanija može povremeno menjati i dopunjavati ovaj Pravilnik, u kom slučaju će obezbediti da Vam ažurirana verzija bude dostupna na internet stranici, sa jasno naznačenim početkom primene. Pozivamo Vas da prilikom posete naših internet stranica proverite da li je nakon Vaše poslednje posete došlo do izmene Pravilnika, te ukoliko jeste da se upoznate sa sadržinom novog Pravilnika. Ukoliko ne budete saglasni sa novim pravilima, molimo Vas da se uzdržite od korišćenja naših internet stranica i dostavljanja Vaših podataka na bilo koji način, odnosno povučete pristanak za obradu podataka o ličnosti u skladu sa Pravilnikom.

Član 3.

Do teksta važećeg Pravilnika možete doći putem linka u podnožju naših internet stranica uvek kada imate pristup internetu. Nastavkom korišćenja internet stranica smatra se da ste pročitali i razumeli važeći Pravilnik, i da ste nakon čitanja i razumevanja pristali na njegovu primenu. Pristanak dajete dobrovoljno, za obradu onih podataka koji su određeni ovim Pravilnikom, nakon što ste se čitanjem ovog Pravilnika informisali i nakon što jasnom potvrdnom radnjom nastavka korišćenja naših internet stranica nedvosmisleno izrazite volju za davanje pristanka za obradu podataka o ličnosti koji se na Vas odnose

Ovaj Pravilnik je sastavni deo Uslova korišćenja Kompanije koji su objavljeni na adresi: https://cityexpert.rs/legal/terms-of-use Na ovaj Pravilnik, kao i na njegove moguće izmene i dopune primenjuju se propisi Republike Srbije

2 PODACI O RUKOVAOCU

Član 4.

Identitet i kontakt podaci Rukovaoca, odnosno pravnog lica koje je odgovorno za upravljanje Vašim podacima su definisani ovim članom

Rukovalac vašim podacima je:

 • Poslovno ime: CITY EXPERT GLOBAL DOO BEOGRAD

 • Matični broj: 21081337

 • PIB: 108854724

 • Adresa sedišta: ul. Miše Vujića br. 2, 11108 Beograd - Palilula, Republika Srbija

 • E-pošta: info@cityexpert.rs

 • Šifra delatnosti: 6831 - Delatnost agencija za nekretnine

Kontakt podaci Rukovaoca za ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti su:

 • CITY EXPERT GLOBAL DOO BEOGRAD

 • ul. Miše Vujića br. 2, 11108 Beograd - Palilula, Republika Srbija,

 • Radno vreme: od ponedeljka do petka od 9:00h do 17:00h,

 • Telefon: +381 11 44 26 000

 • Mail: info@cityexpert.rs

Kompanija kao Rukovalac i obrađivač podataka, prema odredbi člana 56. Zakona nije dužna da odredi lice za zaštitu podataka o ličnosti, s obzirom na činjenicu da se osnovna aktivnost Kompanije ne sastoji u radnjama obrade koje po svojoj prirodi, obimu, odnosno svrhama zahtevaju redovan i sistematski nadzor velikog broja lica na koje se podaci odnose.

III NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Član 5.

Podatke o ličnosti koji se odnose na zaposlene Kompanija prikuplja na sledeće načine:

 • direktno od fizičkog lica, kada zaposleni neposredno vrši dostavu podataka o ličnosti, prilikom zaključenja ugovora o radu, odnosno aneksa, kao i od kandidata za zaposlenje kada kandidati neposredno vrše dostavu podataka o ličnosti povodom apliciranja na radno mesto, i
 • obradom podataka, u kom slučaju Kompanija ili angažovana treća strane u ime Kompanije (npr. računovođa) upotrebljavaju podatke o ličnosti zaposlenih radi obavezne prijave zaposlenih i obračuna zarade i plaćanja pripadajućih poreza i doprinosa na zarade, u skladu sa ovim Pravilnikom, zakonima i podzakonskim aktima kojima su uređeni radni odnosi

Podatke o ličnosti koji se odnose na posetioce internet stranica, Kompanija prikuplja na sledeće načine:

 • automatski, prilikom korišćenja internet stranica, u kom slučaju Kompanija ili angažovana treća strane u ime Kompanije upotrebljava tzv. „cookie“ tehnologije za adekvatno prikazivanje sadržaja i praćenje količine poseta i kretanja po internet stranicama Kompanije i slično (u daljem tekstu: „cookie” ili kolačić), u skladu sa ovim Pravilnikom

Podatke o ličnosti koji se odnose na korisnike usluga Kompanije, Kompanija prikuplja na sledeće načine:

 • direktno od fizičkog lica, kada nam lice neposredno dostavi svoje podatke, kada se fizičko lice obrati Kompaniji putem internet sajta, elektronskom poštom, odnosno telefonskim putem (npr. u svrhu registracije, odnosno verifikacije korisnika), ili
 • automatski, prilikom korišćenja internet stranica, u kom slučaju Kompanija ili angažovana treća strane u ime Kompanije upotrebljava tzv. „cookie“ tehnologije za adekvatno prikazivanje sadržaja i praćenje količine poseta i kretanja po internet stranicama Kompanije i slično (u daljem tekstu: „cookie” ili kolačić), u skladu sa ovim Pravilnikom.

IV PODACI KOJE RUKOVALAC OBRAĐUJE, NAČIN I OSNOV KORIŠĆENJA

Član 6.

Kompanija prikuplja podatke koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na konkretnu svrhu obrade.

Član 7.

Podatke o ličnosti koji se odnose na zaposlene i kandidate za zaposlenje, Kompanija obrađuje na sledeći način i po sledećem osnovu:

 • Kompanija koristi lične podatke o zaposlenim za postizanje svrhe koje su unapred određene u ovom Pravilniku, Ugovoru o radu i zakonima i podzakonskim aktima. Za svaku obradu koju Kompanija preduzima postoji odgovarajući osnov koji je propisan zakonima kojima se uređuje oblasti rada odnosno radnih odnosa, socijalnih osiguranja, poreza i računovodstva, kao i drugim zakonima Republike Srbije
 • Kompanija podatke koje neposredno prikuplja u svrhu poštovanja Ugovora o radu i ispunjavanja zakonskih obaveza mora obrađuje na zakonom propisane načine radi ostvarivanja prava zaposlenih iz radnog odnosa (kao što su npr. pravo na zaradu, godišnji odmor, odsustvo zbog sprečenosti za rad, bezbednosti i zdravlja na radu, obračuna i plaćanja poreza i doprinosa i sl.), kao i urednog vođenja zakonom obaveznih evidencija.
 • Kompanija može da obrađuje podatke o ličnosti koji se odnose na kandidate za zasnivanje radnog odnosa i da na njihov zahtev (apliciranje na slobodno radno mesto), pre zaključenja ugovora o radu vrši u svrhu odabira kandidata

U ODNOSU NA ZAPOSLENE:

Podatak koji se obrađujeSvrha obradePravni osnov obrade
Ime, prezime, adresa prebivališta (mesto, poštanski broj, ulica, kućni broj), JMBG, broj bankovnog računa. Izvršenje Ugovora o radu i poštovanje zakonskih obaveza. Poštovanje pravnih obaveza koje proizilaze iz Ugovora o radu, Zakona o radu, Zakona o evidencijama u oblasti rada, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, i drugim propisima kojima se uređuju obaveze Kompanije kao poslodavca.
Broj telefona, adresa elektronske pošte-aKomunikacija sa zaposlenim. Legitimni interes da poslodavac i zaposleni međusobno efikasno komuniciraju u cilju ostvarivanja prava i obaveza definisanih Zakonom o radu i Ugovorom o radu.

U ODNOSU NA KANDIDATE ZA ZAPOSLENJE:

Podatak koji se obrađujeSvrha obradePravni osnov obrade
Ime, prezime, adresa prebivališta (mesto, poštanski broj, ulica, kućni broj), JMBG, broj bankovnog računa. Priprema za zaključenje Ugovora o radu, odnosno odabir kandidata za zaposlenje i komunikacija sa njim Legitimni interes da se sa zaposlenim komunicira elektronskim putem u cilju izvršenja Ugovora o radu.

Član 8.

Podatke o ličnosti koji se odnose na posetioce internet stranica, Kompanija obrađuje na sledeći način i po sledećem osnovu:

 • Podatke o posetiocima Kompanija može da koristi za postizanje više svrha koje su unapred određene u ovom Pravilniku. Za svaku obradu koju Kompanija preduzima postoji odgovarajući osnov koji je propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim zakonima Republike Srbije
 • Podatke koje Kompanija neposredno prikuplja, može da upoređuje i kombinuje sa podacima koji su prikupljeni automatski, te na taj način podaci koji su prikupljeni kao anonimni (na primer, podatak o učestalosti posete određenom sadržaju na internet stranici) mogu postati podaci o ličnosti (na primer, koliko često korisnik posećuje određeni sadržaj na internet stranici). To Kompaniji omogućava da pruži personalizovano iskustvo prilikom posete internet stranici.
 • Kompanija može da obrađuje samo neke i/ili sve podatke koji su navedeni u ovom članu. Kompanija konstantno radi na razvoju internet stranica i unapređivanju dostupnih funkcionalnosti svojih internet stranica, usled čega je moguće da obrada pojedinih podataka koji su niže navedeni započne naknadno, kako se funkcionalnosti internet stranice menjale. Takođe, obim podataka koje Kompanija obrađuje zavisi, na primer, i od toga na koji način i iz kojih razloga Kompaniju lice kontaktira ili na koji način koristi internet stranice.

U ODNOSU NA POSETIOCE:

Podatak koji se obrađujeSvrha obradePravni osnov obrade
Ime, prezime, elektronska adresa Komunikacija sa posetiocem – odgovaranje na pitanja i zahteve koje Kompanija prima (npr. elektronske pošte) Legitimni interes da se upravlja servisom za posetioce i da na adekvatan način Kompanija odgovara na pitanja i zahteve Posetilaca
Ime, prezime, kontakt podaci (poštanska adresa, mesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, i/ili elektronska adresa, i/ili broj telefona) Rešavanje reklamacije u pogledu saobraznosti isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa Poštovanje pravnih obaveza iz oblasti zaštite potrošača.
Vrsta uređaja (računar, tablet, pametni telefon), IP adresa, operativni sistem uređaja, veb-pregledač koji se koristi za pristup Internet stranici Tehničko administriranje internet stranica i obezbeđivanje da se sadržaj internet stranice optimalno prikazuje na uređaju koji se koristi Legitimni interes da se obezbedi adekvatno korišćenje internet stranice u skladu sa tehničkim funkcionalnostima i da se isti prikaže na najoptimalniji način
Podaci o načinu na koji se koriste internet stranice (posećivanje pojedinih stranice u okviru internet prezentacije – web sajta, broj i vreme pristupa, kojim sadržajima je pristupljeno i sl.) Razumevanje sklonosti i interesovanja posetilaca internet stranice, poboljšavanje korisničkog iskustva i unapređivanje sadržaja i izgleda, statističke i analitičke svrhe Legitimni interes da se obezbedi adekvatno korišćenje internet stranice u skladu sa tehničkim funkcionalnostima i da se isti prikaže na najoptimalniji način
Podaci o online marketinškim sadržajima kojima je posetilac pristupio pre pristupanja internet stranici Kompanije Utvrđivanje trendova i unapređivanje internet stranice, tržišnog nastupa Kompanije i servisa statističke i analitičke svrhe Legitimni interes da se obezbedi adekvatno korišćenje internet stranice u skladu sa tehničkim funkcionalnostima i da se isti prikaže na najoptimalniji način širokom krugu posetilaca

Član 9.

Podatke o ličnosti koji se odnose na korisnike internet stranica, odnosno usluga Kompanije, Kompanija obrađuje na sledeći način i po sledećem osnovu:

 • Podatke o korisnicima Kompanija može da koristi za postizanje više svrha koje su unapred određene u ovom Pravilniku. Za svaku obradu koju Kompanija preduzima postoji odgovarajući osnov koji je propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim zakonima Republike Srbije.
 • Kompanija u svojstvu posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti stupa u ugovorni odnos sa nalogodavcem (prodavcem odnosno zakupodavcem – vlasnikom nepokretnosti) u skladu sa odredbama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013, 41/2018 i 91/2019). Registrovana delatnost kompanije podrazumeva obavljanje poslova posredovanja odnosno pronalaženja radi dovođenja u vezu sa nalogodavcem druge ugovorne strane, koja bi sa njim pregovarala o zaključenju, odnosno zaključila ugovor o prometu ili zakupu nepokretnosti. Kako bi vršila svoju delatnost, Kompanija (u svojstvu posrednika) konkretnom nalogodavcu putem elektronske pošte dostavlja „Obaveštenje o zakazanom gledanju nepokretnosti i zainteresovanosti (za)kupca“. Ovo Obaveštenje u sebi sadrži podatke koji se odnose samo na onog korisnika sajta koji konkretnom slučaju ima svojstvo zainteresovanog kupca odnosno zakupca. Podaci o korisnicima sajta koji nemaju svojstvo zainteresovanog kupca odnosno zakupca za konkretnu nepokretnost se ne obrađuju na naveden način, odnosno, podaci takvih lica se ne dostavljaju nalogodavcima. U navedenom smislu, razlikuju se registrovani korisnici, odnosno korisnici koji su izvršili registraciju na web sajt kompanije i verifikovani korisnici, odnosno korisnici koji su se nakon registracije i verifikovali dostavljanjem svojih podataka. Kompanija je u mogućnosti da omogući gledanje nepokretnosti samo i isključivo verifikovanim korisnicima. Registracija odnosno verifikacija korisnika je isključivo dobrovoljna.
 • Podatke koje Kompanija posredno prikuplja od korisnika može da upoređuje i kombinuje sa podacima koji su prikupljeni automatski, te na taj način podaci koji su prikupljeni kao anonimni (na primer, podatak o učestalosti posete određenom sadržaju na internet stranici) mogu postati podaci o ličnosti (na primer, koliko često neko lice posećuje određeni sadržaj na internet stranici). To Kompaniji omogućava da pruži personalizovano korisničko iskustvo prilikom posete internet stranici.

U ODNOSU NA REGISTROVANE KORISNIKE:

Podatak koji se obrađujeSvrha obradePravni osnov obrade
Ime, prezime, elektronska adresa Komunikacija sa Vama – odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve koje nam šaljete putem kontakt forme na internet stranici ili drugih kanala komunikacije (elektronske ili redovne pošte ili telefona Naš legitimni interes da upravljamo servisom za korisnike i da na adekvatan način odgovaramo na pitanja i zahteve korisnika.
Korisničko ime, elektronska adresa i lozinka za Vaš profil na internet stranici Kreiranje korisničkog profila na internet stranici putem kojeg može biti omogućen personalizovan pristup informacijama Naš legitimni interes da obezbedimo personalizovano korisničko iskustvo.
Vrsta uređaja (računar, tablet, pametni telefon), IP adresa, operativni sistem uređaja, veb-pregledač koji se koristi za pristup Internet stranici Vrsta uređaja (računar, tablet, pametni telefon), IP adresa, operativni sistem uređaja, veb-pregledač koji se koristi za pristup Internet stranici Vrsta uređaja (računar, tablet, pametni telefon), IP adresa, operativni sistem uređaja, veb-pregledač koji se koristi za pristup Internet stranici
Podaci o načinu na koji se koriste internet stranice (posećivanje pojedinih stranice u okviru internet prezentacije – web sajta, broj i vreme pristupa, kojim sadržajima je pristupljeno i sl.) Podaci o načinu na koji se koriste internet stranice (posećivanje pojedinih stranice u okviru internet prezentacije – web sajta, broj i vreme pristupa, kojim sadržajima je pristupljeno i sl.) Podaci o načinu na koji se koriste internet stranice (posećivanje pojedinih stranice u okviru internet prezentacije – web sajta, broj i vreme pristupa, kojim sadržajima je pristupljeno i sl.).
Podaci o online marketinškim sadržajima kojima je posetilac pristupio pre pristupanja internet stranici Kompanije Podaci o online marketinškim sadržajima kojima je posetilac pristupio pre pristupanja internet stranici Kompanije Podaci o online marketinškim sadržajima kojima je posetilac pristupio pre pristupanja internet stranici Kompanije

U ODNOSU NA VERIFIKOVANE KORISNIKE:

Podatak koji se obrađujeSvrha obradePravni osnov obrade
Ime, prezime, država i identifikacioni broj (za državljane Republike Srbije „identifikacioni broj“ je JMBG; za strane državljane sa odobrenim boravkom u Republici Srbiji „identifikacioni broj“ je evidencioni broj za strance u zavisnosti od statusa koji stranac ima u Republici Srbiji; za strane državljane „identifikacioni broj“ je lični broj, broj pasoša ili registracioni broj koji pojedine države izdaju a koji po svojoj pravnoj prirodi predstavlja JMBG) Dokazivanje posredovanja odnosno dokazivanje dovođenja u vezu - upoznavanja nalogodavca sa kupcem odnosno zakupcem Pristanak lica zainteresovanog za razgledanje stana odnosno korisnika sajta, poštovanje pravnih obaveza Rukovaoca koje proizilaze iz Ugovora o posredovanju i Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i ostvarivanje legitimnih interesa Rukovaoca da dokaže da je izvršio dovođenje u vezu nalogodavca sa zainteresovanim kupcem odnosno zakupca

Radi dobrog razumevanja, zakazivanje gledanja nepokretnosti omogućeno je samo verifikovanim korisnicima sajta Kompanije. Kompanija nije u mogućnosti da uslugu zakazivanja gledanja nepokretnosti pruži korisnicima koji nisu verifikovani. Verifikacija korisnika je neophodna za izvršenje navedene usluge Kompanije, s tim što niko ko ne želi da koristi usluge Kompanije nije dužan da se verifikuje. Putem procesa verifikacije, korisnik daje pristanak da Rukovalac upozna vlasnika nepokretnosti čije gledanje korisnik zakazuje sa ličnim podacima korisnika, u svrhu dokazivanja postojanja posredovanja, odnosno u svrhu upoznavanja nalogodavca sa (potencijalnim) kupcem odnosno zakupcem. Lica koja ne žele da njihovi podaci koji se odnose na ime, prezime, državu i identifikacioni broj (JMBG za državljane Republike Srbije, odnosno evidencioni broj, lični broj, broj pasoša ili registracioni broj za strane državljane) budu dostavljeni vlasniku nepokretnosti čije gledanje žele da zakažu, nisu dužni da dostave navedene podatke Kompaniji, ali je dostavljanje ovih podataka neophodno radi omogućavanja zakazivanja gledanja nepokretnosti.

Pored pravnog osnova iz člana 12. stava 1. tačke 1) Zakona, kojim je ustanovljena zakonitost obrade na osnovu pristanka, u odnosu na verifikovane korisnike zakonito obrađujemo podatke i na osnovu člana 12. stava 1. tačke 6) Zakona, s obzirom da nad legitimnim interesima Rukovaoca ili treće strane, ne pretežu interesi ili osnovna prava i slobode verifikovanog korisnika. Prikupljanje i obrada suženog obima podatka o verifikovanom korisniku su neophodni za poslovanje Rukovaoca kao posrednika, kako bi poslovanje bilo sigurno, transparentno i pouzdano, jer se samo prikupljanjem navedenih podatka i njihovim prosleđivanjem nalogodavcu može dokazati da je Rukovalac izvršio posredovanje, kao i obezbediti minimum informisanosti nalogodavca (vlasnika nepokretnosti) u pogledu potencijalnog kupca odnosno zakupca. S obzirom na činjenicu da ne postoji drugi obim (set) podataka koji nisu podložni promenama i manipulacijama (npr. podatak o adresi) to se legitimni interes Kompanije može ostvariti samo putem prikupljanja i obrade identifikacionog broja korisnika.

Član 10

Podatke o ličnosti koji se odnose na nalogodavce, Kompanija obrađuje na sledeći način i po sledećem osnovu:

 • Kompanija koristi lične podatke o nalogodavcima za postizanje svrhe koje su unapred određene u ovom Pravilniku, Ugovoru o posredovanju i zakonima i podzakonskim aktima. Za svaku obradu koju Kompanija preduzima postoji odgovarajući osnov koji je propisan zakonima kojima je uređena oblast posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i drugim zakonima Republike Srbije.
 • Kompanija podatke koje neposredno prikuplja u svrhu poštovanja Ugovora o posredovanju i ispunjavanja zakonskih obaveza koje mora da obrađuje na zakonom propisane načine radi ostvarivanja prava nalogodavca iz posredovnog odnosa (kao što su npr. upoznavanje i dovođenje u vezu s nalogodavcem lica radi zaključivanja posla koji je predmet ugovora o posredovanju; davanje nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti; vršenje uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine; prezentovanje nepokretnosti na tržištu i postavljanje oglasa; omogućavanje pregleda nepokretnosti; posredovati u pregovorima; čuvanje podatke o ličnosti nalogodavca; obaveštavanje o svim okolnostima od značaja za predmetni i sl.), kao i urednog vođenja zakonom obaveznih evidencija, i poštovanje obaveza koje proizilaze iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020).
 • Podatke koje Kompanija posredno prikuplja od korisnika može da upoređuje i kombinuje sa podacima koji su prikupljeni automatski, te na taj način podaci koji su prikupljeni kao anonimni (na primer, podatak o učestalosti posete određenom sadržaju na internet stranici) mogu postati podaci o ličnosti (na primer, koliko često neko lice posećuje određeni sadržaj na internet stranici). To Kompaniji omogućava da pruži personalizovano korisničko iskustvo prilikom posete internet stranici.

U ODNOSU NA NALOGODAVCE:

Podatak koji se obrađujeSvrha obradePravni osnov obrade
Ime, prezime, adresa, fotokopija lične karteIspunjenje Ugovora o posredovanju Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Član 11

Ukoliko se naknadno pojavi potreba za obradom podataka o ličnosti u neku drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, Kompanija će licima, pre započinjanja dalje obrade, pružiti informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale informacije u skladu sa zakonom.

Član 12

Kompanija određene podatke može da anonimizuje i koristi za statističke i analitičke svrhe, tako da se pri tom pojedinačna lica na koja se ti podaci odnose ne mogu ni posredno ni neposredno identifikovati. Na primer, Kompanija može da dođe do podatka o procentu posetilaca koji su pogledali određeni video materijal ili posetili drugi sadržaj na internet stranici.

V „COOKIE“ PODACI – KOLAČIĆI (https://cityexpert.rs/blog/cookie-policy)

Član 13

Naša internet stranica koristi “cookie” da bismo Vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Oni nam omogućavaju da, na primer, prikažemo sadržaj internet stranice na adekvatan način na svakom Vašem uređaju odnosno internet-pregledaču („web browser“) putem kojeg mu pristupate, ili da prilagodimo sadržaj koji plasiramo na internet stranici Vašim interesovanjima. Informacije koje na taj način prikupljamo u nekim slučajevima mogu biti podaci o ličnosti, ali i ne moraju. Budući da Kompanija poštuje Vašu privatnost, u ovom odeljku želimo da Vam objasnimo šta su i na koji način koristimo “cookie” podatke, kao i da Vam predočimo da u određenim slučajevima možete da upravljate načinom na koji koristimo “cookie-je”, a u vezi sa Vašom upotrebom internet stranice. Kada Vam internet stranica omogući da ne izaberete odnosno isključite određene “cookie-je” i Vi se odlučite za tu opciju, to može umanjiti funkcionalnost internet stranice. Takođe, imajte u vidu da ćete postavke koje ste odlučili da isključite, morati da isključite i za svaki drugi uređaj ili veb-pregledač posebno.

Kolačići su jednostavne tekstualne datoteke koje se čuvaju u veb-pregledaču korisnika, odnosno na njegovom uređaju. Zadatak “cookie-ja” je pre svega da omogući internet stranici da „prepozna“ korisnika kada mu ovaj naredni put pristupi. U toj situaciji, internet stranica koristi podatke sačuvane u “cookie-ju” i tako automatski dobija informaciju o prethodnoj aktivnosti korisnika na internet stranici. Kolačići ne mogu pristupe Vašim podacima koje čuvate na uređajima, ali mogu da prikupljaju podatke o Vašim online aktivnostima

Kolačići nisu štetni po korisnika ili njegov uređaj i ne treba ih mešati sa virusima. Kolačići ne sadrže viruse niti drugi zlonamerni kod.

U zavisnosti od toga koliko dugo se zadržavaju u veb-pregledaču korisnika, razlikujemo“cookie” sesije(zadržavaju se samo u toku konkretne sesije pretraživanja i po njenom okončanju se automatski brišu, a koriste se da bi Vam omogućili pristup konkretnom sadržaju) ili trajne “cookie” (duži ili kraći period, „pamte“ informacije za naredne posete internet stranici, zadržavaju se dok ih ne izbrišite ručno ili dok ne isteknu prema predviđenom vremenu trajanja, npr. “cookie” koji omogućavaju da internet stranica „pamti“ podatke za prijavljivanje u slučaju kreiranja naloga ili “cookie” za praćenje).

Prema tome kome pripadaju, postoje “cookie” prve strane (“cookie” koje je postavio Kompanija kao vlasnik internet stranica koji pretražujete) i “cookie” treće strane (“cookie” koje postavljaju naše odabrane partnerske kompanije koje nam pružaju razne usluge, npr. analitičke jer prikupljaju i obrađuju određene podatke o načinu korišćenja internet stranica i dostavljaju nam informacije u anonimiziranom obliku, ili ovi “cookie-ji” omogućavaju da Vam se na njihovim internet stranicama ili drugim lokacijama na Internetu prikazuje povezani sadržaj).

Kolačići mogu da sadrže različite informacije i da se koriste za različite namene. Kompanija koristi sledeće vrste “cookie-ja”:

 • OBAVEZNI – apsolutno neophodni “cookie-ji” - Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim sadržajima. Kompanija koristi kolačiće koji su neophodni za ispravno funkcionisanje naše web stranice, kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
 • TRAJNI – neophodni radi olakšanog pristupa - Ovi kolačići obično imaju datum isteka daleko u budućnosti i kao takvi će ostati u Vašem veb-pregledaču, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Koristimo trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisniku olakšava pristup kao registrovanom korisniku. Takođe, koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumeli navike korisnika, da možemo da poboljšamo web stranicu prema Vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.
 • STATISTIKA - statistički “cookie-ji” - Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posetioci komuniciraju sa stranicom. Radi se o kolačićima koji Kompaniji omogućuju web analitiku, tj. analizu upotrebe naših stranica i merenje posećenosti, koju Kompanija sprovodi kako bi poboljšao kvalitet i sadržaj ponuđenih usluga.
 • MARKETING - “cookie” podaci za marketinške svrhe Marketinški kolačići koriste se za praćenje posetilaca kroz web-stranice. Koriste se kako bi se korisnicima prikazivali relevantni oglasi i podstakli ih na učestvovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana.
Google ChromeSprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie-jasrpskihttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sr
engleskihttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
FirefoxSprečavanje instaliranja “cookie-jasrpskihttps://support.mozilla.org/sr/kb/omogucavanje-i-onemogucavanje-kolacica
engleskihttps://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
FirefoxBrisanje postojećih “cookie-ja”srpskihttps://support.mozilla.org/sr/kb/brisae-kolachi?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored
engleskihttps://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored
Internet ExplorerSprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie-ja”srpskihttps://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
engleskihttps://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
SafariSprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie-ja”engleskihttps://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

PROFILISANJE

Član 14

Profilisanje je oblik automatizovane obrade podataka koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja ličnih sklonosti, interesa, ponašanja i dr. Profilisanje putem “cookie-ja” (cookie profiling ili web profiling) podrazumeva upotrebu trajnih “cookie-ja” za praćenje online aktivnosti korisnika. Kompanija ni na koji način ne vrši profilisanje.

PODACI KOJE KOMPANIJA NE OBRAĐUJE

Član 15

Kompanija ne prikuplja niti obrađuje podatke o maloletnim licima. Kompanija neće nikada namerno niti ciljano prikupljati i obrađivati podatke o maloletnim licima, ali se ne može isključiti mogućnost davanja netačnih podataka od strane fizičkih lica. Ukoliko roditelj ili zakonski zastupnik maloletnog lica dođe do informacije da su Kompaniji dostavljeni podaci maloletnog lica, potrebno je da Kompaniju o tome bez odlaganja obavesti kako bi Kompanija preduzela odgovarajuće mere i prekinula dalju obradu ovih podataka, a prikupljene podatke uništila.

Kompanija ne prikuplja niti obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti (podaci koji se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje, članstvo u sindikatu, genetskih, biometrijskih niti podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu/orjentaciji lica, kao ni podatke koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednosti).

Molimo Vas da nam ne otkrivate i ne šaljete ove podatke.

POSTOJANJE OBAVEZE DAVANJA PODATAKA

Član 16

Postojanje zakonske obaveze davanja podataka je propisana za sledeće kategorije fizičkih lica:

 • Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), Zakonom o evidencijama u oblasti rada ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon), Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020 i 6/2021 - usklađeni din. izn.) za fizička lica koja kod Kompanije imaju status zaposlenog
 • Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013, 41/2018 i 91/2019) i Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020) za fizička lica koja imaju svojstvo nalogodavca Kompaniji

Ostala fizička lica nisu u zakonskoj obavezi da Kompaniji dostave bilo koji podatak o ličnosti, ukoliko ne žele da koriste usluge Kompanije ili da se kandiduju za posao u Kompaniji.

Ukoliko fizičko lice želi da koristi usluge Kompanije, obaveznost dostavljanja podataka proizilazi iz neophodnosti prikupljanja i obrade tih podataka upravo radi korišćenja usluga Kompanije. Kompanija nije u mogućnosti da pruži određene usluge bez prikupljanja i obrade podataka, pod uslovima i na način kako je to uređeno ovim Pravilnikom.

IX PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 17

Vaše podatke obrađuje i koristi prevashodno Kompanija

U nekim slučajevima može biti potrebno da Vaše podatke učinimo dostupnim trećim stranama. To mogu biti članice grupacije kompanija kojoj Kompanija pripada, a koje nam pomažu da odgovorimo na Vaša pitanja ili zahteve ili naši poslovni partneri koji nam pomažu da održimo funkcionalnost internet stranice ili nam pružaju analitičke, računovodstvene, kurirske, bankarske, oditorske i druge usluge. Da bismo obezbedili da se sa Vašim podacima postupa na zakonit način, sa trećim stranama smo zaključili odgovarajuće ugovore koji se odnose na obradu podataka o ličnosti kojima smo, između ostalog, predvideli njihovu obavezu da sa podacima postupaju isključivo u skladu sa našim instrukcijama i ovim Pravilnikom, tako da Vama, bez obzira na takvu obradu pripadaju prava ustanovljena Zakonom i ovim Pravilnikom.

U slučaju zakazivanje gledanja nepokretnosti (koje je omogućeno samo verifikovanim korisnicima sajta Kompanije) Kompanija će podatke koje se odnose na ime, prezime, državu i identifikacioni broj (JMBG za državljane Republike Srbije, odnosno evidencioni broj, lični broj, broj pasoša ili registracioni broj za strane državljane) dostaviti samo onom vlasniku nepokretnosti čije gledanje verifikovani korisnik zakazuje.

Takođe, u određenim pravnim situacijama može postojati zakonska obaveza da Vaše podatke učinimo dostupnim nadležnim organima (npr. sudu ili tužilaštvu i slično).

X IZNOŠENJE PODATAKA U INOSTRANSTVO

Član 18

Vaše podatke koristimo na teritoriji Republike Srbije.

Pored toga, podatke koje prikupljamo čuvamo na serverima koji se nalaze u SR Nemačkoj, a koji su u svojini i pod kontrolom domaće hosting kompanije Hetzner Online GmbH, Industriestraße 25, 91710Gunzenhausen, identifikacioni broj: DE812871812, poreski broj: 203/118/21556. U skladu sa politikom hosting kompanije, obezbeđen je visok stepen tehničke i softverske zaštite ovih servera, dok pristup samim podacima koji su na njima pohranjeni nije dozvoljen.

Podatke koje Kompanija prikuplja i obrađuje od Zaposlenih u svrhu realizacije obaveza iz radnog odnosa dostavljaju se ROEDL & PARTNER DOO BEOGRAD-STARI GRAD, ul. Dositejeva br. 1A, sprat 1, 11000 Beograd, matični broj: 20805994, PIB: 107453727, radi izvršenja obračuna i plaćanja zarada i pripadajućih poreza i doprinosa

U slučaju potrebe da Vaše podatke učinimo dostupnim primaocima u državama za koje se smatra da ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, obezbedićemo odgovarajući osnov za takav prenos, uključujući moguću primenu odgovarajućih standardnih ugovornih klauzula izrađenim od strane nadležnog organa nadzora, odnosno drugih odgovarajućih mera zaštite, kojima će primalac biti obavezan da zaštiti Vaše podatke na način koji je u skladu sa standardima zaštite utvrđenim propisima Republike Srbije.

XI PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Član 19

Vaše podatke čuvamo samo onoliko koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su ti podaci prikupljeni, a nakon toga ćemo ih bezbedno ukloniti iz naših sistema i obrisati

Vaše podatke na koje se odnosi ovaj Pravilnik po pravilu ćemo čuvati pet godina, osim kada nas propisi obavezuju da podatke čuvamo duži ili kraći vremenski period ili kada su u pitanju “cookie” podaci koji se čuvaju do jedne godine (više informacija o “cookie”-jima naći ćete u posebnom odeljku ovog Pravilnika).

XII VAŠA PRAVA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA

Član 20

Važno nam je da znate da Vi pod određenim uslovima imate prava u vezi sa obradom Vaših podataka koja su garantovana zakonom:

Pravo na pristup – imate pravo da zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, kao i pristup tim podacima. Na Vaš zahtev dostavićemo Vam kopiju Vaših podataka koje obrađujemo

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci koji se odnose na Vas isprave bez nepotrebnog odlaganja, kao i da se nepotpuni podaci dopune, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka, a naročito:

 • ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivan;
 • ako ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • ako ste podneli prigovor na obradu u skladu sa zakonom.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da se obrada Vaših podataka ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 • ako osporavate tačnost podataka, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • ako je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;
 • ako nam više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • ako ste podneli prigovor na obradu koja se vrši na osnovu legitimnog interesa rukovaoca, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Kompanija preteže nad Vašim interesima.

Pravo na prigovor – ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa rukovaoca, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo da podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili dobijete od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja, ako je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i ako se vrši automatizovano. Takođe, imate pravo da ovi podaci budu neposredno preneti drugom rukovaocu, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na opoziv pristanka – ako se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Pravo na podnošenje pritužbe – imate pravo da podnesete pritužbu povodom obrade Vaših podataka o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

 • Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

 • Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120

 • Radno vreme: od ponedeljka do petka od 7:30h do 15:30h

 • Tel: +38111 3408 900

 • Faks: +38111 3343 379

 • Email: office@poverenik.rs

 • Sajt: www.poverenik.rs

BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

Član 21

Bezbednost Vaših podataka nam je veoma važna. Zbog toga Kompanija preduzima mere fizičke, tehničke i elektronske zaštite kako bi sprečilo slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, zamene, neovlašćeno otkrivanje ili pristup podacima o ličnosti. Ove mere su usmerene na lica kako van naše organizacije tako i unutar nje jer je pristup Vašim podacima ograničen samo na one osobe čija zaduženja nužno zahtevaju takav pristup i koje su poučene o zaštiti podataka o ličnosti.

Nažalost ne postoje neprobojni sigurnosni sistemi, pa tako ne možemo da garantujemo da bezbednost sistema nad kojima imamo neposrednu kontrolu nikada neće biti ugrožena. U slučaju povrede podataka o ličnosti preduzećemo sve raspoložive mere i o tome obavestiti nadležne organe u skladu sa propisima, kao i pojedince o čijim podacima je reč, ukoliko je to moguće.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22

Ovaj Pravilnik počinje da se primenjuje osam dana od dana njegovog objavljivanja na Internet stranici Kompanije.

Član 23

Svaki odštampani primerak ovog Pravilnika proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

Doneto u Beogradu, dana 06.05.2021. godine

Objavljeno dana 06.05.2021. godine

Stupa na snagu 14.05.2021. godine

CITY EXPERT GLOBAL D.O.O. BEOGRAD

Igor Jović, direktor

Ova web stranica koristi kolačiće (cookies). Ukoliko želite da saznate više o pojmu cookies i kako da ih isključite, pogledajte Cookie Policy. Nastavljajući posetu našem web sajtu, saglasni ste sa korišćenjem kolačića.