Uslovi korišćenja

Web portal City Expert-a sastoji se od različitih sadržaja koje održava City Expert Global d.o.o. Kada posećujete ovu stranicu ili se koristite njome, pristajete na ovde navedena pravila.

Web stranicu City Expert-a možete da koristite pod uslovom da pristanete na pravila, uslove i objave koje ona sadrži, bez modifikacija. Ako koristite ovu stranicu, smatra se da se slažete sa svim pravilima, uslovima i odredbama.

Pravila korišćenja

City Expert Global d.o.o. redovno proverava i ažurira informacije objavljene na stranici.

City Expert Global d.o.o. zadržava pravo na izmenu pravila, uslova i objava koje regulišu njeno korišćenje.

City Expert Global d.o.o. nije odgovorno, niti garantuje da su informacije uvek aktuelne, ispravne i/ili potpune.

REGISTRACIJA KORISNIKA

Prilikom registracije, korisnik je dužan uneti ime, prezime, e-mail i postaviti šifru za pristup svom nalogu. Registrovan korisnik može uneti i druge informacije kako bi poboljšao svoje korisničkog iskustvo.

VERIFIKACIJA KORISNIKA

Kako bi se verifikovao, registrovani korisnik je dužan uneti svoje lične podatke (adresu prebivališta, mesto i datum rođenja i JMBG), kao i verifikovati svoj identitet slanjem fotografije lične karte (obe strane) ili pasoša (strana sa ličnim podacima). Obaveza pribavljanja fotokopije ličnog dokumenta propisana je odredbom člana 17. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017).

Posrednik je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti doneo Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti, i vodi zbirku podataka koja je kod Poverenika za zaštitu podatka o ličnosti prijavljena pod brojem 164-00-00018/2016-07.

ZAKAZIVANJE GLEDANJA NEPOKRETNOSTI

Zakazivanje gledanja nepokretnosti oglašenih na stranici radi prodaje ili davanja u zakup omogućeno je samo verifikovanim korisnicima.

Verifikacijom korisnik daje neopozivu saglasnost da City Expert Global d.o.o. vlasnika nepokretnosti čije gledanje korisnik zakazuje upozna sa ličnim podacima korisnika iz prethodnog stava, čime ispunjava svoje obaveze prema vlasniku iz Ugovora o posredovanju zaključenog s njim.

KUPOVINA ILI UZIMANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI OGLAŠENE NA WEB STRANICI

Ukoliko registrovani korisnik, ili sa njim povezano lice (bračni drug, vanbračni drug, srodnici u pravoj liniji, brat, sestra I drugi), nakon što mu je City Expert Global d.o.o. omogućilo gledanje nepokretnosti oglašene na Web stranici, sa vlasnikom iste zaključi ugovor/predugovor o prodaji ili zakupu predmetne nepokretnosti, obavezuje se da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja ugovora obavesti City Expert Global d.o.o. o zaključenju istog i dostavi mu fotokopiju tog zaključenog predugovora ili ugovora (elektronskom poštom, lično ili poštom).

U slučaju da registrovani korisnik ne ispuni svoju obavezu obaveštavanja i dostavljanja fotokopije u roku predviđenom prethodnim stavom, obavezuje se da privrednom društvu City Expert Global d.o.o, na ime naknade štete, isplati iznos od 2.000,00 (slovima: dve hiljade) evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, i to u roku od 3 (tri) dana od dana fakturisanja.

Veza sa drugim web portalima

Web stranica City Expert-a može da sadrži veze prema drugim Web stranicama. City Expert Global d.o.o, nema kontrolu nad tim stranicama i nije odgovorna za njihov sadržaj, uključujući bez ograničenja vezu prema nekoj drugoj stranici, ili izmene i ažuriranje takve stranice.

Nezakonito ili zabranjeno korišćenje

Uslov za korišćenje Web stranice City Expert-a je Vaše jemstvo da nećete upotrebljavati navedenu Web stranicu u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene navedenim pravilima ili uslovima. Nije dopušteno koristiti ovu stranicu na način koji bi stranicu oštetio ili je onesposobio, preopteretio ili ometao druge korisnike da se njome služe. Nije dopušteno da uzimate ili pokušate da dobijete materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen preko stranice.

Izuzeće od odgovornosti

Informacije, softver, proizvodi i usluge koje stranica sadrži ili koje su dostupne kroz korišćenje stranice mogu da sadrže netačnosti ili tipografske greške. Unesene informacije menjaju se periodično. City Expert Global d.o.o. može unapređivati i/ili menjati Web stranicu u bilo kojem trenutku. Sadržaj objavljen na Web stranici ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka.

Web stranica City Expert-a ni u kojem slučaju ne može biti odgovorna za neposrednu, posrednu, slučajnu, posledičnu ili neku drugu štetu koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem stranice ili njenim radom. Navedeno pravilo se primenjuje u najvećem mogućem obimu koji propisuje primenljivi zakon.

Prekid / ograničenje pristupa

City Expert Global d.o.o. zadržava diskreciono pravo da prekine Vaš pristup stranici i uslugama koje su uz nju vezane ili bilo kojem njihovom delu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja.

Autorsko pravo i zaštitni znakovi

Ukupan sadržaj Web stranice City Expert-a u vlasništvu je City Expert Global d.o.o. Bilo kakva reprodukcija informacija ili podataka, naročito korišćenje tekstova, delova teksta ili slika, zahteva prethodno pismeno dopuštenje City Expert Global d.o.o.


U Beogradu, dana 23.04.2018. godine


CITY EXPERT GLOBAL DOO BEOGRAD

Sajt trenutno ne radi u Internet Exploreru

Izvinjavamo se zbog neugodnosti koje ovo stvara.

Preuzmi Google Chrome ili Firefox i bićeš u mogućnosti da pristupiš sajtu.