Stambeni krediti za strance

Saveti

Stambeni krediti za strance

Sa razvojem tržišta nekretnina u našoj zemlji porasla je i zainteresovanost stranih državljana za kupovinu nepokretnosti. City Expert se u svom dugogodišnjem radu na tržištu nekretnina susretao sa različitim dilemama koje su strani državljani imali kada je u pitanju kupovina stana putem stambenog kredita, te smo iz tog razloga odlučili da u ovom tekstu odgovorimo na neka od najčešće postavljenih pitanja.

Rezidenti i nerezidenti - ko su stranci u Srbiji?

Stranac je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije. Ukoliko stranac ispunjava Zakonom o osnovama svojinsko-pravnih odnosa  predviđene uslove, on može kupovati, prodavati i posedovati nekretninu na teritoriji Republike Srbije. Podrazumeva se da strani državljanin podleže istim procedurama, poreskim stopama i svim drugim eventualnim plaćanjima. 

Istim zakonom regulisano je pravo stranih lica da stiču pravo na nepokretnostima u Republici Srbiji pravnim poslovima poput ugovora o kupoprodaji, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanju, rešenje o nasleđivanju.

U Srbiji žive dve vrste stranaca: rezidenti i nerezidenti.

Strani državljanin u Republici Srbiji može ostvariti kupovinu nepokretnosti putem stambenog kredita ispunjavajući sledeće uslove:

  • Ako je rezident sa prebivalištem na teritoriji na kojoj Republika Srbija ima punu državnu ingerenciju

  • Ako je zaposlen na neodređeno na teritoriji Republike Srbije

  • Ako prima zarade preko platnog računa poslovne banke

  • Ako ima potrebnu kreditnu sposobnost za otplatu kredita 

Nerezidenti su stranci koji su manje od jedne godine u Srbiji i imaju radnu dozvolu kao i ostala strana lica koja su predstavnici stranih ambasada, konzulata i stranih državnih institucija.

Rezidenti, sa druge strane, su oni stranci koji imaju boravište u Srbiji i radnu dozvolu dužu od jedne godine. Zakonom o porezu na dohodak građana, rezident Republike Srbije je fizičko lice koje:

  • Na teritoriji Republike Srbije ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa
  • Na teritoriji Republike Srbije neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili završava u odnosnoj poreskoj godini (poreska godina se poklapa sa kalendarskom godinom)

Koja prava imaju rezidenti i nerezidenti kada je u pitanju finansiranje?

Glavni kriterijum za određivanje rezidentnosti je prostor a ne državljansto. Rezidenti su sva fizička i pravna lica sa stalnim boravkom u određenoj zemlji, bez obzira na državljanstvo. Oni podležu poreskim obavezama, poreskoj kontroli i ostalim oblicima zakonske regulative. 

Sa druge strane, nerezidenti imaju ograničenja na većinu bankarskih transakcija kao i na kreditiranje dok banke finansiraju strance rezidente isto kao i državljane Republike Srbije, odnosno stranci rezidenti ostvaruju ista prava i uslove.

Većina nerezidenata koja želi da kupi nekretninu u Srbiji uglavnom aplicira za kredit u državi iz koje dolaze jer uredba NBS kaže da banke ne mogu da kreditiraju strance nerezidente sve dok ne steknu status rezidenta.

Takođe, neophodno je da postoji reciprocitet između Republike Srbije i države iz koje strano lice dolazi, što podrazumeva da naši državljani takođe mogu posedovati nekretninu u zemlji odakle strano lice dolazi.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, odnedavno se na bankarskom tržištu Srbije pojavlila banka koja je u mogućnosti da ponudi svim nerezidentima apliciranje za stambeni kredit. To daje mogućnost strancima nerezidentima kao i našim državljanima koji žive i rade u inostranstvu da kupe željenu nekretninu uspomoć stambenog kredita. Uslovi koje aplikant mora ispunjavati su isti: adekvatano zaposlenje, kreditna sposobnost i kreditna istorija .

Kupite stan u Beogradu bez plaćanja provizije