Osiguranje stana

cityexpert Saveti

Osiguranje stana

Prilikom izdavanja nepokretnosti, jednu od najvećih briga zakupodavaca predstavlja briga o toj nepokretnosti. Jasno je da neki ljudi o tuđoj imovini ne brinu kao o svojoj. Osiguranje je odličan način da umanjite takve brige. Ukoliko izdajete svoju nepokretnost, možete osigurati stan. U ovom tekstu ćemo opisati osnovne pravne postavke i objasniti vam kako funkcioniše osiguranje stana.

Ugovorne strane kod ugovora o osiguranju su: Osiguravač (čest naziv je osiguravajuća kuća), Ugovarač osiguranja i Osiguranik.

Ugovor o osiguranju je takav ugovor u kome se ugovarač osiguranja obavezuje da plaća određeni iznos osiguravaču, a osiguravač se obavezuje da isplati osiguraniku naknadu, ako se desi osigurani slučaj.

Dakle, obaveza ugovarača osiguranja je da plaća iznos osiguranja koji ugovori sa osiguravajućom kućom. Ovaj iznos se najčešće nalazi napisan u dokumentu koji se zove Polisa osiguranja. Sa druge strane, osiguravajuća kuća mora da isplati naknadu, ali samo ako se desi osigurani slučaj. Osiguravajuća kuća ovu naknadu isplaćuje osiguraniku.

Osiguranjem imovine obezbeđuje se naknada za štetu koja bi se desila imovini osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja. Iznos naknade ne može biti veći od štete koju je osiguranik pretrpeo nastupanjem osiguranog slučaja. Punovažne su odredbe ugovora kojima se iznos naknade ograničava na manji iznos od iznosa štete. Dakle, od iznosa štete se može odstupiti samo ako se ugovorne strane saglase o tome da iznos naknade bude manji od iznosa štete.

U slučaju da se u toku istog perioda osiguranja dogodi više osiguranih slučajeva jedan za drugim, naknada iz osiguranja za svaki od njih određuje se i isplaćuje u potpunosti s obzirom na celu svotu osiguranja, sa ili bez njenog umanjenja za iznos ranije isplaćenih naknada u tom periodu. Dakle, svaki osigurani slučaj se posmatra kao slučaj za sebe, ali se moraju imati u vidu konkretne odredbe ugovora.

Ugovor o osiguranju spada u takozvane formalne ugovore, a zakonom je utvrđena pisana forma za zaključenje ovog ugovora. Ugovor o osiguranju je zaključen tek onda kad ugovorne strane potpišu polisu osiguranja ili listu pokrića. Ovo znači da su se prethodno dogovorili o svemu što čini ugovor o osiguranju koji zaključuju. Od ovog principa formalnosti postoje izuzeci, i to su slučajevi kada se ugovor o osiguranju zaključuje i samim plaćanjem premije.

Osiguravač

Osiguravač je organizacija za osiguranje, osiguravajuća kuća. Osiguravači su privredna društva koja su registrovana kao akcionarska društva za osiguranje. Da bi neko bio osiguravač, mora biti A.D.

Ugovarač osiguranja

Ugovarač osiguranja je lice koje zaključuje ugovor o osiguranju sa Osiguravačem, i to može da učini na neki od sledećih načina:
a) u svoje ime i za svoj račun – ugovarač osiguranja je ujedno i osiguranik. Dakle, jedno isto lice i ugovara osiguranje i korisnik je naknade iz osiguranja. Ovo je slučaj kada sami ugovarate osiguranje za sebe.
b) u svoje ime a za tuđ račun - ugovarač osiguranja i osiguranik nisu isto lice, odnosno  kada ugovarač osiguranja zaključuje ugovor za račun osiguranika. Ovakav ugovor o osiguranju je tipičan u oblasti osiguranja imovine. Osiguranik na osnovu ovakvog ugovora stiče neposredno pravo na naknadu iz osiguranja. Dakle, u ovom slučaju osiguranik nije ugovorna strana, već samo korisnik naknade iz osiguranja.

Osiguranik

Osiguranik može biti:
a) tačno određeno lice - u kom slučaju je reč o osiguranju za tuđ račun;
b) odredivo lice – lice koje će u momentu nastanka osiguranog slučaja imati interes osiguranja, i u kom slučaju je reč o tzv. osiguranju ’’za račun koga se tiče’’. Na primer, ovakvo osiguranje prati nepokretnost koja je osigurana, bez obzira na to ko je njen vlasnik.

Osigurani slučaj

Osigurani slučaj je događaj koji je unapred predviđen ugovorom o osiguranju ili zakonom. Nastupanje osiguranog slučaja znači realizaciju rizika. Istovremeno nastaje i obaveza osiguravača da isplati naknadu iz osiguranja. Ovakav događaj mora biti budući, neizvestan i nezavisan od isključive volje ugovornih strana. Ovo znači da, pri zaključenu ugovora o osiguranju taj događaj nije već nastupio, i nije izvesno da će taj događaj nastupiti, kao i da na isti nije moguće uticati od strane ugovarača. Ugovor o osiguranju neće proizvoditi pravno dejstvo ako je u času njegovog zaključenja već nastao osigurani slučaj, ili je taj slučaj bio u nastupanju, ili je bilo izvesno da će nastupiti, ili ako je već tada bila prestala mogućnost da on nastane.

Dakle, iz osiguranja su apsolutno isključeni događaji koje je ugovarač osiguranja, osiguranik ili korisnik izazvao namerno ili prevarom.

Obaveze osiguranika kada nastane osigurani slučaj

Kada nastane osigurani slučaj, osiguranik (a ne ugovarač osiguranja) je dužan da o tome obavesti osiguravača bez odlaganja, ali najkasnije u roku od tri dana od dana njegovog nastupanja, odnosno saznanja o nastupanju. Obaveza ovog obaveštavanja je isključivo obaveza osiguranika. Ako osiguranik ne izvrši ovu svoju obavezu u datom roku, on ne gubi prava na naknadu iz osiguranja odnosno ugovorenu svotu, ali dužan je naknaditi osiguravaču eventualnu štetu koju bi osiguravač zbog toga imao, odnosno šteta koja je nastala u vezi sa propuštanjem prijave.

Dakle, zakasni li osiguranik sa prijavom osiguranog slučaja koji je nastupio, on time ne gubi pravo na ugovorenu naknadu, ali uz nju stiče i obavezu da osiguravaču plati eventualnu štetu koju je ovaj pretrpeo zbog zakasnele prijave. Postoji mogućnost da štete na strani osiguravača uopšte i ne bude.

Ako je nastupanje osiguranog slučaja prijavljeno usmeno, telefonom, elektronskom poštom i slično, osiguranik je dužan da u roku od tri dana takvu prijavu osiguravaču potvrdi pisanim putem.

Ako je nastupio osigurani slučaj osiguranik je takođe dužan da taj događaj prijavi nadležnom organu Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno drugom nadležnom organu

Vrednost osigurane stvari

Ako je ugovorom o osiguranju vrednost osigurane stvari sporazumno utvrđena, naknada se određuje prema toj vrednosti, izuzev ako osiguravač dokaže da je ugovorena vrednost znatno veća od stvarne vrednosti, a za tu razliku ne postoji opravdan razlog (kao na primer, osiguranje upotrebljavane stvari na vrednost takve nove stvari, ili osiguranje subjektivne vrednosti).

Kao vrednost osiguranog stana, najčešće se utvrđuje vrednost troškova izgradnje takvog novog objekta (materijal i rad) umanjeni za iznos amortizacije, prema cenama u mestu gde se objekat nalazi.

Kao vrednost za sve delove osiguranog građevinskog objekta, sve ugrađene instalacije i svu ugrađenu opremu (centralno grejanje sa pećima i cisternom za gorivo, bojleri, uređaji za klimatizaciju, hidrofori i drugo), najčešće se utvrđuje nabavna cena novih stvari umanjena za iznos amortizacije

Obračun štete

Visina štete se utvrđuje na sledeći način:
1. U slučaju uništenja - šteta se nadoknađuje do visine vrednosti osigurane stvari utvrđene na gorenevadene načine, umanjene za vrednost ostatka.
2. U slučaju oštećenja osigurane stvari odnosno delimične štete - šteta se obračunava i naknađuje u visini troškova opravke (troškovi materijala i radova) bez umanjenja za iznos amortizacije.
Smatra se da je stvar uništena (totalna šteta) u slučaju kada troškovi popravke premašuju vrednost osigurane stvari.

Naknada iz osiguranja

U slučaju nastupanja osiguranog slučaja, osiguravač je dužan da plati naknadu iz osiguranja u iznosu obračunatom u smislu prethodno navedenog, ali najviše do visine sume osiguranja na «prvi rizik». Nužne troškove zbog sprečavanja ili smanjenja štete, nastale posle osiguranog slučaja po nalogu osiguravača, osiguravač nadoknađuje u celosti bez obzira na sumu osiguranja.

Kad se dogodi osigurani slučaj, osiguravač je dužan isplatiti naknadu ili svotu određenu ugovorom u roku koji ne može biti duži od 14 dana. Ovaj rok počinje da teče od dana od kada je osiguranik obavestio osiguravača da se osigurani slučaj dogodio.

Osiguravač nije u obavezi da naknadi one troškove koji se odnose ne otklanjanje uzroka štete, kao ni troškove intervencije vatrogasnog društva ili drugih organizacija čija je dužnost da besplatno pružaju pomoć́ kad nastane osigurani slučaj.

Preporučujemo da se pre zaključenja ugovora detaljno raspitate o svim uslovima osiguranja kao i vašim obavezama.

Autor:
Selena Marković