Osnovni pojmovi

admin Saveti

Osnovni pojmovi

Često se događa da nam neki pojmovi u vezi sa iznajmljivanjem/izdavanjem stana nisu najjasniji. Da ne bi bilo mesta nepoverenju, nejasnoćama i nesporazmima, napravili smo za vas kratak pregled pojmova. Pročitajte šta su kapara i depozit, kakvi su to ugovori o posredovanju, potposredovanju i zakupu i koja su to vlasnička dokumenta i čemu služe.

Izdavanje (davanje u  zakup):
Izdavanje je proces u kome zakupodavac daje u zakup nekretninu zakupcu.

Iznajmljivanje (uzimanje u zakup):
Iznajmljivnaje je proces u kome zakupac uzima u zakup nekretninu od vlasnika.

Kapara:
Kapara je određena suma novca kojom zakupac garantuje da će u nekom narednom periodu uzeti stan u zajam, a da će zakupodavac baš njemu izdati stan. Služi kao osiguranje i jednoj i drugoj strani od eventualnih promena u izdavanju nekretnine. Ako zakupac odustane od iznajmljivanja stana, zakupodavac zadrzava kaparu, a ako zakupodavac odustane od izdavanja stana zakupcu se vraća dupla kapara.

Depozit:
Depozit je određena suma novca kojom se zakupodavac osigurava da će nekretnina biti vraćena u prvobitno stanje. U slučaju da se nakon izlaska zakupca stan vratio u prvobitno stanje zakupcu se vraća depozit, a u slučajevima kada stan nije vraćen u prvobitno stanje, zakupodavac ima pravo da zadrzi deo depozita ili ceo ako su potrebni veći radovi (ili nisu plaćeni računi). Često se u praksi događa da depozit ostaje zakupodavcu u slučaju izlaska zakupca pre ugovorenog roka zakupa.

Vlasnička dokumenta:
Vlasnička dokumenta su bitan deo prilikom potpisivanja ugovora o posredovanju. Vlasnik nekretnine time pokazuje da je stvarno vlasnik i da ne postoji mogućnost reizdavanja. Po zakonu o posredovanju, član 23 tacka 2 i 5, zakupodavac je dužan da dostavi posredniku na uvid originalna dokumenta i da mu dostavi fotokopije istih.
Vlasnička dokumenta su: vlasnički list, Kupoprodajni ugovor, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju, Ostavinska rasprava... Ali, tu ne spadaju na primer račun za struju i porez, jer ne sardže sve informacije kao vlasnički dokument. Svaki vlasnički dokument mora da sadrži 5 stvari:

  • Ime i prezime vlasnika ko je predmet ugovora o posredovanju
  • adresa nekretnine
  • katastarska parcela
  • katastarska opština
  • pečat overe (od strane opštine, suda, notara itd.)

Ugovor o posredovanju:
Ovo je ugovor kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana, u ovom slučaju posrednika i nalogodavca (vlasnik stana i/ili zakupca).

Ugovor o posredovanju pored prava i obaveza posrednika i nalogodavca, naročito sadrži podatke o posredniku i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, nalogodavcu, vrsti i bitnim elementima pravnog posla u cilju čijeg zaključenja posrednik posreduje, o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troška dodatnih usluga, ukoliko su ugovorene.

Ugovor o potposredovanju:
Potposredovanje je korišćenje usluga partenrskih kompanija da se neka nekretnina prezentuje potencijalnom zakupcu u slučaju da posrednik nije u mogucnosti da tu istu sam prezentuje. Služi za brže i lakše pronalaženje  idealnih zakupca. (u našem slučaju potposrednik služi samo za prezentovanje nekretnine, te vlasnici nemaju nikakve dodatne troškove zbog toga).

Ugovor o zakupu:
Ugovorom o zakupu i zakupac i zakupodavac, kao ugovorne strane, regulišu svoja prava i obaveze vezane za nekretninu. U njemu se određuje vremenski period zakupa, visina kirije, visina depozita, obaveze obe strane i šta se radi u situacijama kada obaveze jedne ili druge strane nisu ispunjene.

Ugovor o zakupu je dvostran pravni posao (ugovor) kojim se jedna strana (zakupodavac) obavezuje da drugoj strani (zakupcu) preda na upotrebu određenu nepotrošnu stvar ili određeno imovinsko pravo, a zakupac se obavezuje da mi za to plaća naknadu i da mu po isteku ugovora tu istu stvar ili pravo vrati.