Kupovina stana u novogradnji

Pravni saveti / Tržište nekretnina

Kupovina stana u novogradnji

Izgradnja stanova je u poslednjih nekoliko godina dostigla drastični porast. Svedoci smo da gotovo u svakoj ulici u svakom trenutku postoji bar jedno gradilište. Tolikoj izgradnji stanova doprinela je velika potražnja za novogradnjom. Veliki broj kupaca se odlučuje da stan kupi upravo u nekoj od novih zgrada. Postoji veliki broj prednosti kod kupovine ovakve nepokretnosti, ali je potrebno da obratite pažnju i na potencijalne rizike.

Poći ćemo od momenta kupovine stana u novogradnji. Pod ovim mislim na stepen izgrađenosti objekta u momentu kupovine stana. Što je stepen izgrađenosti manji, po nekom nepisanom pravilu, trebalo bi da cena po kvadratu bude niža. Ovo odgovara kucima koji stan kupuju iz sopstvenih novčanih sredstava, međutim kupci koji podižu stambeni kredit moraju da imaju u vidu da banke kredite ne odobravaju dok stepen izgrađenosti ne dostigne 80%. Isključivo od investiora zavisi da li će želeti da potpiše predugovor sa kupcem koji će moći da aplicira za stambeni kredit tek kada objekat bude izgrađen u dovoljnom stepenu. Pojedinim investitorima takva situacija ne odgovara, budući da im je potreban novac za izgradnju, pa im ne odgovara da zaključe predugovor i tom prilikom dobiju samo kaparu ili deo  ugovorene cene koji kupac obezbeđuje iz sopstvenih sredstava (najčešće se radi o učešću od 20%). Zbog toga neki investitori u ranoj fazi izgradnje predugovore i ugovore zaključuju samo sa kucima koji odmah mogu da isplate celokupnu ugovorenu cenu ili bar njen veći deo.

Prilikom kupovine stana u trenutku kada on još nije izgrađen kupci nemaju mogućnost da ga fizički pogledaju i uoče eventualne mane, kao što je to slučaj prilikom kupovine stana u starogradnji. Zbog toga je važno da vam pomoć pruži stučno lice, gde pre svega mislim na arhitektu koji će umeti da izvrši uvid u projektno-tehničku dokumentaciju. Pomoć advokata je svakako uvek dobrodošla, budući da u tom trenutku treba da obradite pažnju i na pravne aspekte, poput građevinske dozvole, vlasništva na nepokretnosti i sl.

Klijetnima uvek savetujemo da se u (pred)ugovoru nađu i odredbe o tehničkoj specifikaciji završnih radova, odnosno kvalitetu ugradnih materijala i opreme, kako se ne bi desilo da im na kraju investitor isporuči proizvod (stan) koji ne odgovara kvalitetu koji su oni očekivali. Dešavalo se da u objektu ne bude urađena zvučna izolacija, da ne bude postavljen parket već laminat, da investitor usmeno obeća da će ugraditi pločice italijanskog kvaliteta a da to ne učini, i sl.

Kod kupovine stana u novogradnji je jako vežno definisati rok za završetak radova i predaju stana kao funkiconalnog dela objekat kupcu u posed. Savet kupcima je da se ugovori i ugovorna kazna u slučaju kašnjenja sa izgradnjom, koja bi trebalo da odgovara tržišnoj ceni zakupnine. Bez ugovorenih odredbi o ugovornoj kazni istu nećete moći da zahtevate od investitora, a nisu retki slučajevi da se sa izgradnjom kasni. Dešavalo se da se usled kašnjenja sa izgradnjom kupci nađu u situaciji da počnu da otplaćuju rate kredita i da istovremeno nastave da plaćaju zakupninu za stan koji su zakupili, jer stan koji su kupili nije završen, iako su planirali da novac koji su odvajali za zakupninu preusmere na ratu za kredit.

Po završetku izgradnje objekta investitor bi trebalo da ishoduje upotrebnu dozvolu i uknjiži objekat u katastar nepokrtnosti, nakon čega kupci stanova u tom objektu stiču mogućnost da upišu svoje pravo svojine na posebnim delovima objekta (stanovima). Međutim, ukoliko je investitor odstupio od građevinske dozvole možda neće moći da ishoduje upotrebnu dozvolu, pa će za izgrađeni objekat morati da pokrene postupak ozakonjenja, koji može da potraje duži vremenski period. Ugovorom koji kupac kupuje stan može se predvideti i u kom roku je prodavac dužan da uknjiži obejkat, kao i ugovorna kazna za slučaj takvog kašnjenja.

Nakon što stan koji kupujete bude izgrađen, moguće je da dođe i do odstupanja u površini u odnosu na površinu iz projekta. Uobičajeno je da se neka manja odstupanja tolerišu, ali je poželjno u ugovoru o prodaji definisati šta će se desiti sa cenom u slučaju većih odstupanja, u smislu njene korekcije prema stvarnoj površini stana.

Jedna od glavnih prednosti, pored one da nije potrebno renovirati stan i da ćete stanovati u zgradi koja je nova i čista, dakle prijatnog okruženja, zašto se kupci odlučuju da kupe stan u novogradnji je i mogućnost refundacije PDV-a kupcu prvog stana, o čemu smo već pisali u drugim tekstovima.

Prilikom kupovine stana od investitora i predaje kapare, kupci treba da imaju na umu da investitori u najvećem broju slučajeva ne vraćaju kaparu u slučaju da ne dođe do zaključenja glavnog ugovora ili njegovog ispunjenja. U (pred)ugovor je važno uneti i odredbe kojima se reguliše kapara.

Investitori uglavnom insistiraju na zabrani kupca da vrši izmene ili prepravke na objektu u kojem se stan nalazi kojima bi se izmenio ili narušio njegov izgled (npr. zastakljivanje terase, izbijanje novih otvora ili izmena postojećih, isticanje neprikladnih reklama, tabli, oznaka, itd.). Ovo iz razloga što je objekat u idejnom i autorskom smislu delo prodavca, odnosno projektanta koji je izradio projekat. Zbog toga kupci ne treba da se iznenade ukoliko se ovakve odredbe nađu u (pred)ugovoru o prodaji stana.

Investitori nekada zahtevaju i da se kupci odreknu prava korišćenja zajedničkih prostorija u objektu (tavanski prostor, ostave, dvorište itd.). Na taj način investitor zadržava mogućnost da bez saglasnosti vlasnika posebnih delova (stanova) te delove objekta dograđuje, nadziđuje, pripaja, pretvara i sl.  Nisu retki slučajevi da investitor zahteva i saglasnost kupca kojom ga ovlašćuje da učestvuje u poslovima stambene zajednice, izboru profesinalnog upravnika, angažuje specijalizovano privredno društvo koje će pružati usluge upravljanja i održavanja objekta i sl.

Iz svega navedenog proizilazi da kupovina stana u novogradnji zahteva dodatnu dozu opreza i posvećenost detaljima kojih nema kada kupujete stan koji je već izgrađen. Čak i advokatima predstavlja veći izazov sačinjavanje (pred)ugovora o prodaji stana u izgradnji, budući da moraju da obrate pažnju na mnogo više okolnosti kako bi zaštitili interese kupca u najvećoj mogućoj meri. A kada je kupac zaštićen od potencijalnih rizika, onda može da se opusti i nestrpljivo dočeka svoj novi dom.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat