Novi zakon o postupku upisa u katastar

Pravni saveti

Novi zakon o postupku upisa u katastar

Novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 i 95/2018) stupio je na snagu 8. juna 2018. godine. Mi u City Expertu znamo koliko nove tehnologije ubrzavaju i olakšavaju proces prometa nepokretnosti. Ubrzavanje procesa upisa u katastar nepokretnosti je bio jedan od razloga za donošenja ovog Zakona. Saznajte više o ovim promenama u nastavku teksta. 

Nema više odlaska u katastar! Podnesci, dokazi i akta se u postupku upisa u katastar nepokretnosti dostavljaju u formi elektronskog dokumenta, kroz e-šalter. Postupak upisa u katastar nepokretnosti pokreće nadležna služba za katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti odmah po prijemu isprave koju joj po službenoj dužnosti preko e-šaltera dostave sudovi, javni beležnici, javni izvršitelji, organi javne uprave i drugi organi i organizacije koji u vršenju javnih ovlašćenja donose odluke koje predstavljaju osnov za upis u katastar nepokretnosti.

Izuzetno od pravila da se postupak upisa u katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, stranka može samostalno podneti zahtev za upis u katastar nepokretnosti u formi papirnog dokumenta. Ova usluga će biti omogućena do 31. decembra 2020. godine.

Kraći rokovi za podnošenje zahteva

Zakonom su propisani rokovi u kojim su obveznici dostave (sudovi, javni beležnici, javni izvršitelji, organi javne uprave i drugi organi i organizacije) dužni da nadležnoj službi za katastar nepokretnosti dostave dokumentaciju, i to:

1) javni beležnik, u roku od 24 časa od trenutka sastavljanja, potvrđivanja, odnosno overavanja javno beležničke isprave, o čemu izdaje potvrdu strankama;

2) sud, u roku od tri radna dana od izvršnosti odluke koju je doneo;

3) javni izvršitelj, u roku propisanom zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje;

4) državni organ, organ jedinice lokalne samouprave i drugi subjekti, u roku od 24 časa od dana izvršnosti odluke koja je osnov za upis.

Ako dostavu isprave vrši javni beležnik, on nadležnoj službi za katatsatr nepokretnosti dostavlja i poresku prijavu radi utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno poreza na nasleđe i poklon i poresku prijavu radi utvrđivanja poreza na imovinu. Međutim, obveznik podnošenja tih prijava može odbiti da iste budu dostavljene preko javnog beležnika, u kom slučaju javni beležnik dostavlja belešku koju je sačinio o tome. Služba ih potom prosleđuje poreskom organu, odnosno organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave.

Kraći rokovi za donošenje rešenja

Pored toga što su sada Zakonom skraćeni rokovi za podnošenje zahteva za upis u katastar, skraćeni su rokovi i za donošenje rešenja o upisu: 

  • Ako isprave za upis dostave obveznici dostave, rok za donošenje rešenja je 5 radnih dana
  • Ako stranka lično pokrene postupak upisa, rok za donošenje rešenja je 15 radnih dana, osim u slučaju upisa hipoteke kada je rok za donošenje rešenja 5 radnih dana od dana prijema zahteva

Ono što dodatno ubrzava proces upisa je to da nadležna služba za katatstra nepokretnosti, ukoliko su ispunjeni formalni uslovi za upis, ne proverava zakonitost promene koja se sprovodi u skladu sa dostavljenom ispravom, već donosi rešenje kojim sprovodi upis te promene. O zakonitosti je vodio računa obveznik dostave u postupku donošenja, sastavljanja, potvrđivanja, odnosno overavanja te isprave. Međutim, ako Služba nađe da je raspolaganje nepokretnošću u ispravi koja je osnov za upis očigledno protivno prinudnim propisima, Služba vrši upis na osnovu te isprave u katastar i odmah obaveštava organ koji je nadležan da po službenoj dužnosti pokrene odgovarajući postupak za poništavanje, odnosno ukidanje takve isprave, kao i javnog tužioca i istovremeno o tome upisuje zabeležbu.

Šta je još novo u novom zakonu?

Novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova između ostalog menja i proces upisa zajedničke svojine. Ako je kupac u braku u trenutku kupovine stana, taj stan će u katastru nepokretnosti biti upisan kao zajednička svojina. Međutim, ako kupac želi da stan koji kupuje tokom trajanja braka ne bude zajednička svojina, neophodno je da oba supružnika daju svoju saglasnost da se ne radi o zajedničkoj imovini, već o posebnoj imovini kupca. Ta saglasnost može se dati u posebnim izjavama koje moraju biti potvrđene (solemnizovane) od strane nadležnog javnog beležnika, ili tako što će oba supružnika potpisati ugovor kojim kupac stiče stan. Više o upisu zajedničke imovine pročitajte ovde.

Novi zakon ubrzava proces upisa nepokretnosti u katastar, a naše nove funkcionalnosti ubrzavaju proces pretrage i kupovine nekretnina. Sada je kupovina stana ili kuće u Beogradu i Novom Sadu znatno jednostavnija. Pronađite nekretninu koja vam odgovara, informišete se o opremljenosti, stanju i troškovima i zakažite gledanje samo jednim klikom!