Novi zakon o postupku upisa u katastar

cityexpert Pravni saveti

Novi zakon o postupku upisa u katastar

Novi zakon o načinu upisa nepokretnosti i vodova u katastar stupio je na snagu 8. juna 2018. godine, a upis u katastar po novom zakonu se vrši od 1. jula 2018. Mi u City Expertu znamo koliko nove tehnologije ubrzavaju i olakšavaju proces prometa nepokretnosti. Ubrzavanje procesa upisa u katastar je bio jedan od razloga za uvođenje novog zakona. Saznajte više o ovim promenama u nastavku teksta. 

Nema više odlaska u katastar! Sada dokumenta za upis u katastar ne predaju kupci, već javni beležnici, sudovi, javni izvršitelji i drugi organi uprave. Oni su profesionalni korisnici e-šaltera i oni imaju ekskluzivno pravo i obavezu da sve potrebne isprave za upis u katastar dostave službi za katastar u elektronskoj formi. 

Kraći rokovi za podnošenje zahteva 

Kako sada javni beležnici podnose zahtev za upis u katastar, korisnici više ne moraju da čekaju u redovima, da obilaze po nekoliko šaltera i da brinu da li su predali sve potrebne isprave. Takođe, zakonom su propisani sledeći rokovi za podnošenje zahteva:

  • Za javne beležnike (notare) rok je 24 časa od trenutka overavanja javno beležničke isprave 
  • Za sudove rok je 3 radna dana od izvršenja odluke 
  • Za državne organe i organe lokalnih jedinica samouprave rok za izvršenje je 24 časa od dana izvršenja odluke
  • Za javne izvršitelje rok je predviđen Zakonom koji uređuje izvršenje i obezbeđenje

Postoji mogućnost da vi sami podnesete zahtev za upis u papirnoj formi dokumenta. Ova usluga će biti omogućena do 31. decembra 2020. godine. Samo što tom prilikom morate da platite i republičku administrativnu taksu. U slučaju da notar, po svojoj službenoj dužnosti, podnese elektronski zahtev za upis u katastar, oslobođeni ste plaćanja takse. 

Važno da je da znate da je taksa za upis u katastar i dalje nepromenjena. Taksa za upis u katastar je 5500 dinara i plaćate je kada se pokrene postupak uknjižbe. Tada vam iz katastra stiže rešenje o uknjižbi i opomena za plaćanje takse za upis. 

Kraći rokovi za upis u katastar 

Pored toga što su sada Zakonom skraćeni rokovi za podnošenje zahteva za upis u katastar, skraćeni su rokovi i za samu realizaciju upisa. 

  • Ako isprave za upis u katastar dostave javni beležnici, sudovi ili drugi nadležni organi rok za upis u katastar je 5 radnih dana
  • Ako vi lično dostavite sve isprave za upis, rok za upis u katastar je 15 radnih dana 
  • Ako vi dostavljate isprave za upis, a kupujete nepokretnost na kredit i vršite upis hipoteke ili zabeležbu hipotekarne prodaje, rok za upis je 5 radnih dana 

Prednosti podnošenja zahteva kod notara 

Obavljanje ovog posla preko notara će vam uštedeti vreme i pojednostaviće ceo proces. Katastar ne proverava zakonitost javnobeležničke isprave. Zakonitost isprave se proverava u toku samog njenog donošenja, sastavljanja i potvrđivanja ugovora. Dakle, notari su ti koji u okviru svog posla proveravaju sve vaše isprave. Kada notari overe (solemnizuju) isprave onda oni putem e-šaltera iste isprave šalju katastru. S obzirom na to da katastar po zakonu više ne proverava isprave, sam proces je znatno skraćen. 

Još jedna od prednosti upisa u katastar preko notara jeste i to što notar katastru dostavlja i poreske prijave. Tako će notar katastru dostaviti prijave za: 

  • porez na prenos apsolutnih prava 
  • porez na nasleđe ili poklon 
  • porez na imovinu 

Katastar nakon prijema ovih prijava iste prosleđuje poreskom organu. 

Naravno, vi niste u obavezi da prijave za porez podnesete preko notara. U tom slučaju, notar će napisati belešku o tome da odbijate da izvršite poresku prijavu preko njih kao nadležnih organa. 

Kako izgleda upis u katastar nepokretnosti 

Nakon što ste kupili nepokretnost, na red dolazi overa (solemnizacija) kupoprodajnog ugovora kod notara. Notar po službenoj dužnosti dostavlja ispravu koja je pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti (vaš ugovor). Takođe, notar će dostaviti i sva druga dokumenta koja su potrebna za upis u katastar i prijavu poreza (ako vi želite da dostavite prijave za porez preko notara). Notar sve ovo radi elektronski, preko e-šaltera. Dakle, notar samo podnosi zahtev za upis, a rešenje izdaje Republički geodetski zavod. 

Šta je još novo u novom zakonu? 

Novi zakon o upisu u katastar između ostalog menja i proces upisa zajedničke svojine. Ukoliko kupujete nepokretnost, a u bračnom odnosu ste, imajte na umu da će se od sada oba supružnika upisivati u katastar kao vlasnici nepokretnosti. Naravno, postoji mogućnost da oba supružnika podnesu zajedničku zabeležbu da ne žele da nepokretnost bude zajedničko vlasništvo. To može da bude prednost ukoliko u budućnostni vi i vaš supružnik planirate kupovinu još jedne nepokretnosti, nad kojom ćete onda moći da ostvarite pravo oslobođenja od poreza. Više o upisu zajedničke imovine pročitajte ovde.

Novi zakon ubrzava proces upisa nepokretnosti u katastar, a naše nove funkcionalnosti ubrzavaju proces pretrage i kupovine nekretnina. Sada je kupovina stana ili kuće u Beogradu i Novom Sadu znatno jednostavnija. Pronađite nekretninu koja vam odgovara, informišete se o opremljenosti, stanju i troškovima i zakažite gledanje samo jednim klikom!