Novi zakon o ozakonjenju objekata

Pravni saveti

Novi zakon o ozakonjenju objekata

Skupština Republike Srbije je donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 83/2018), što bi trebalo da utiče na brže rešavanje procesa ozakonjenja, ali i na to da se konačno stane na put bespravnoj gradnji. Saznajte koje su to novine koje dolaze sa izmenama ovog Zakona i kako će one uticati na kupovinu i prodaju stanova.

Najveće izmene se odnose na kraći postupak rušenja objekata. Svi objekti koji nisu legalizovani i koji ne ispunjavaju uslove za legalizaciju propisane Zakonom, mogu biti srušeni nakon drugostepene odluke nadležnog organa. Do sada su vlasnici bespravno izgrađenih objekata, nakon što im je bio odbijen zahtev za ozakonjenje, pokretali upravni spor koji je često trajao i po nekoliko godina. Za vreme trajanja upravnog spora ovi objekti nisu mogli da budu srušeni. Za to vreme vlasnici bespravno izgrađenih objekata su najčešće završavali njihovu izgradnju i prodavali posebne delove (stanove) tih objekata.

Izmenama Zakona propisano je da se sada rušenje nezakonito izgrađenog objekta sprovodi na osnovu konačnog rešenja o ozakonjenju kojim se odbija ili odbacuje zahtev za ozakonjenje dok je pre ovih izmena Zakon propisivao da se ovi objekti ne mogu srušiti sve dok ne dođe do pravnosnažno okončanog postupka ozakonjenja.

Koji objekti se mogu ozakoniti?

Predmet ozakonjenja je objekat za koji je podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata, do 29. januara 2014. godine i koji je vidljiv na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije iz 2015. godine. Predmet ozakonjenja je i objekat za koji nije podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata, a koji je vidljiv na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije iz 2015. godine, za koji je nadležni građevinski inspektor doneo rešenje o rušenju, u skladu sa odredbama Zakona o ozakonjenju objekata („Službeni glasnik RS”, broj 96/15).

Kupovina i prodaja nelegalnih objekata

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata sadrži odredbe kojima se propisuje postupak upisa zabeležbe zabrane otuđenja za objekte koji su u postupku ozakonjenja. Naime, organi nadležni za ozakonjenje u obavezi su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona dostave organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra potvrdu da je objekat u postupku ozakonjenja, u cilju upisa zabrane otuđenja za te objekte u vidu zabeležbe.

Imajući u vidu pomenutu odredbu Zakona, kao i činjenicu da javni beležnici uglavnom odbijaju overu (solemnizaciju) ugovora o prometu nepokretnosti koje su u postupku ozakonjenja (iako postoje i drugačija mišljenja i postupanja pojedinih beležnika), naša kompanija se odlučila da za prodaju takvih nepokretnosti ne posreduje.

City Expert od samog starta proverava status svake nepokretnosti za koju posreduje, pa u našoj velikoj ponudi stanova i kuća na prodaju možete pronaći samo uknjižene stanove ili stanove u izgradnji koji imaju sve dozvole i spremni su za uknjižbu.