Pravo plodouživanja

cityexpert Pravni saveti

Pravo plodouživanja

Plodouživanje je službenost koja predstavlja stvarno pravo da se koristi tuđa stvar. Naše korisnike najčešće zanima plodouživanje vezano za nepokretnosti. Saznajte da li plodouživalac može da proda stan, da li može da dâ stan u zakup i šta se dešava ako hoćete da kupite stan sa teretom plodouživanja.

Naše pravo poznaje dva načina nastanka prava plodouživanja:

  • ugovorno
  • zakonsko

što znači da plodouživanje možete ustanoviti ugovorom ili određeni krug lica u toku ostavinskog postupka može zahtevati ustanovljenje plodouživanja u svoju korist.

Osnovna ovlašćenja onog lica u čiju korist je ustanovljeno pravo plodouživanja jesu da stvar drži ( živi u stanu, kući), da pribira plodove sa nje ( izdaje stan, kuću).

Plodouživalac ima pravo da stvar upotrebljava u svoju korist i u korist svoje porodice (u kući ili stanu živi sa članovima porodičnog domaćinstva).

Najčešće se plodouživanje ustanovljava ugovorom o poklonu, gde poklonodavac prenosi pravo svojine na poklonoprimca a ugovorne strane ugovore pravo doživotnog plodouživanja za poklonodavca na poklonjenoj stvari

Da li možete da kupite nepokretnost nad kojom je ustanovljeno pravo plodouživanja?

Plodouživanje je lična službenost, stoga je moguće prodati stan, kuću ili poslovni prostor nad kojim je ustanovljeno pravo plodouživanja. Međutim, čak i kada se stan proda drugom licu, plodouživalac će imati isto pravo plodouživanja! Verovatno se pitate zašto biste uopšte i kupili stan za koji neko lice ima pravo plodouživanja? Jedini način da budete sigurni da neko drugi neće živeti u vašem stanu jeste da se plodouživalac odrekne svojih prava. Tada je neophodno da se izjava o odricanju prava plodouživanja overi kod notara i da se odnese u službu za katastar nepokretnosti.

U slučaju da je plodouživalac preminuo nije neophodno da prodavac izbriše teret iz katastra, jer će se to desiti kada kupac upiše svoje pravo svojine u katastru. Da bi kupac izbrisao teret plodouživanja potrebno je da mu vlasnik preda izvod iz matične knjige umrlih.

Da li plodouživalac može da izda nepokretnost bez odobrenja vlasnika?

Da. Kako vas i sama reč navodi da zaključite, plodouživanje se odnosi na uživanje i pribiranje plodova. Kada je u pitanju plodouživanje kao teret na jednom stanu, tada plodouživalac ima prava da stan dâ u zakup bez prethodne saglasnosti vlasnika. Međutim, plodouživalac nema prava da proda stan.

Plodouživanje je teret koji opterećuje vlasnika, zato što će plodouživalac isto pravo uživati i kada vlasnik proda nekretninu. Zato je neophodno da pri kupovini stana proverite da li ima dodatnih tereta nad nepokretnosti. Ukoliko se plodouživalac odrekne svojih prava i ukoliko se taj teret izbriše u nadležnoj službi za katastar nepokretnosti, možete bez problema uživati u vašem novom domu.

Ovu pravnu temu i još mnogo drugih termina treba da vam objasni vaš advokat ili stručni agent za nekretnine. U City Expertu mi imamo stručni pravni tim, predstavnike i agente koji brinu o svim klijentima i pomažu im da uspešno i brzo prodaju, izdaju ili kupe stan, kuću ili poslovni prostor. Zato, ukoliko kupujete ili prodajete stan, na pravom ste mestu.