Korisni saveti koji će vam pomoći da lakše završite dokumentaciju nakon kupovine nepokretnosti

Saveti

Korisni saveti koji će vam pomoći da lakše završite dokumentaciju nakon kupovine nepokretnosti

Proces kupovine nepokretnosti zna da bude dugotrajan i stresan. Zato je važno da u celokupnom procesu imate pomoć licenciranog agenta koji će vas voditi kroz proces. City Expert agenti su tu da vam pomognu u procesu kupovine nepokretnosti, ali tu naša podrška ne prestaje. Nakon kupovine nepokretnosti, potrebno je da izvadite dodatnu dokumentaciju i obavite dodatne provere, a kako ne biste lutali tu smo da vam pomognemo i damo korisne smernice. Prateći ove savete sigurno ćete mnogo lakše završiti ceo papirološki proces i brže uživati u svom novom domu.

U ovom procesu ćete se sigurno susresti sa četiri institucije - Republičkom geodetskim zavodom, Sekretarijatom za javne prihode, Poreskom upravom i JKP “Infostan tehnologije”. Krenimo redom.

Upis prava svojine

Upis prava svojine novog vlasnika ide po automatizmu. Javni beležnik prosleđuje Republičkom geodetskom zavodu - nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti sve što je neophodno za promenu nosioca prava. Rešenje stiže na adresu iz lične karte (adresa na kojoj ste prijavljeni  u momentu overe ugovora). Kada dobijete rešenje, obavezno uplatite taksu koja će biti naznačena u rešenju  (oko 6000 dinara). Tek nakon konačnog upisa prava svojine na predmetnom stanu postajete njegov vlasnik. Naš savet je da obavezno proveravate sanduče e-uprave.

Ukoliko Vam ne stigne rešenje na kućnu adresu ili ne bude nikoga na adresi da primi rešenje možete potražiti i na elektronskoj oglasnoj tabli Republičkog geodetskog zavoda na internet stranici Zavoda, na linku https://oglasnatabla.rgz.gov.rs/.

Ukoliko ste stan kupili na kredit i banka uspostavila hipoteku radi obezbeđenja svog potraživanja stići će Vam i rešenje o upisu hipoteke.

Prijava prebivališta

 • Prijava prebivališta podnosi se lično na propisanom obrascu (koji se isključivo dobija kod službenika na šalteru), u Upravi za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova u Ljermontovljevoj ulici broj 12a, pri čemu je za prijavu neophodno sledeće:
 1. važeća lična karta podnosioca prijave;

 2. ugovor o kupoprodaji stana;

 3. uplatnica generisana na portalu e-Uprave (https://plati.euprava.gov.rs).

Porez na imovinu

Poresku prijavu za porez na imovinu po službenoj dužnosti šalje notar, osim ukoliko kupujete stan u novogradnji koji nije završen u trenutku kupovine, kada ćete poresku prijavu podneti sami nakon primopredaje stana.

Takođe bi trebalo da u što kraćem roku prijavite prebivalište na adresu kupljene nepokretnosti, jer ćete u tom slučaju imati pravo na umanjenje poreza za 50%.

Porez  na prenos apsolutnih prava:

Poresku prijavu za porez na prenos apsolutnih prava po službenoj dužnosti šalje notar. Ukoliko ste kupac prvog stana i imate pravo na poresko oslobođenje, nakon toga ćete morati sami da dostavite Poreskoj upravi dokumentaciju koja je potrebna za priznavanje prava na oslobođenje. Poreska uprava će vam poslati na adresu rešenje ili zahtev za dopunu dokumentacije. I ovde proveravajte sanduče E-uprave.

Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2.5% od ukupne vrednosti stana i zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret prodavca, ali je višegodišnja uobičajena praksa da isti plaća kupac u ime prodavca.

Izdvajamo vam spisak dokumentacije koju Poreska uprava zahteva radi priznavanja prava na poresko oslobođenje:

 1. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – original ili overena fotokopija
 2. Izjava kupca na obrascu IKPS – PPAP – overeno kod notara
 3. Pravni osnov sticanja (ugovor ili rešenje) na osnovu koga je prodavac postao vlasnik nepokretnosti – fotokopija;
 4. Uverenje MUP-a o kretanju prebivališta kupca počev od 01.07.2006. godine;
 5. Uverenje lokalne poreske administracije na opštini na kojoj kupac ima prebivalište o neposedovanju imovine; ako ste živeli na više opština onda predajte ovo uverenje za svaku opštinu posebno;
 6. Uverenje o državljanstvu kupca;
 7. Izvod iz matične knjige rođenih kupca;
 8. Očitana lična karta kupca;

Gore pobrojana dokumentacija se odnosi na oslobođenje od plaćanja poreza za 40m2 na ime kupca. Za svakog člana domaćinstva za koga se oslobađate po 15m2 od plaćanja poreza potrebno je priložiti sledeće:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Za supružnike izvod iz matične knjige venčanih;
 3. Uverenje o državljanstvu;
 4. Očitana lična karta;
 5. Uverenje MUP-a o kretanju prebivališta člana domaćinstva počev od 01.07.2006. godine;
 6. Uverenje lokalne poreske administracije na opštini na kojoj član domaćinstva ima prebivalište o neposedovanju imovine; ako je živeo na više opština onda se predaje ovo uverenje za svaku opštinu posebno.

NAPOMENA

Poresko oslobađanje ostvaruje se za 40 m2 za kupca prvog stana i do 15 m2 po članu porodičnog domaćinstva, uz uslov:

 • Da od 01.07.2006. godine ni kupac ni članovi njegovog domaćinstva nisu imali u svojini/susvojini stan ili porodičnu stambenu zgradu/kuću na teritoriji Republike Srbije
 • Da za kupca i članove njegovog porodičnog domaćinstva nije nikada ostvareno pravo na refundaciju poreza na dodatnu vrednost/oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, po osnovu kupovine prvog stana
 • Da kupac prvog stana i članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju isto prebivalište u trenutku overe kupoprodajnog ugovora

Infostan - Proverite na koga se vodi.

U kojoj filijali se menja ime opštine infostana zavisi od opštine na kojoj se nalazi nepokretnost. Ukoliko vam je potrebna pomoć i informacija gde vi ovo možete da uradite.

Sa overenim Ugovorom, kopijom overenog Ugovora i očitanom ličnom kartom u JKP “Infostan tehnologije” zasnivate novi pretplatnički odnos, a vas duže kao obveznika od dana zaključenja ugovora.

Prenos prava svojine na EDB brojilu ( elektrodistribucije) - proverite na koga se vodi brojilo.

Od dokumenata je potrebno priložiti:

 • Vlasnički dokument ( kupoprodajni ugovor). Pripremite kopiju jer tamo nemaju kopirnicu.
 • Kopija lične karte kupca
 • Dokaz o izmirenom dugu po poslednjem obračunu-  u to imaju uvid.

Ukoliko se svi računi vode na vašeg prodavca, dostavljate gore napomenuto.  Ukoliko su računi na prethodnog vlasnika, u toj situaciji pored gore napomenutrog dostavljate i osnov sticanja vašeg prodavca.

Ukoliko vam je potrebna pomoć u procesu nakon kupovine nepokretnosti, tu smo da shodno vašim zahtevima pošaljemo sve što vam je potrebno od informacija. Kako ne biste lutali, popunite formular uz obrazloženje šta vam je tačno potrebno i mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Miljana Veselinović
Miljana Veselinović
PR menadžer
Uhvati dan, živi trenutak
Izdajem stan u Beogradu