Dokumentacija potrebna za povraćaj PDV-a

cityexpert Pravni saveti

Dokumentacija potrebna za povraćaj PDV-a

Pronašli ste savršen stan, potpisali sve ugovore sa vlasnikom, izvršili primopredaju i napokon dobili ključeve svog novog doma,  sada verovatno želite samo da uživate i odmorite od ovog napornog procesa. Ne brinite, uskoro ćete moći i to. Ali prvo, postarajte se da ostvarite pravo na refundaciju PDV-a! Da ne biste trošili još dragocenog vremena, pročitajte u našem blogu šta vam je sve od dokumentacije potrebno.

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Repblike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan.

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za refundaciju za jednu osobu

1. Zahtev kupca prvog stana za refundaciju – Pravilnikom o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV – a i o načinu rafakcije i refundacije PDV –a, propisano je da kupac na osnovu pismenog zahteva (RFN obrasca), koji podnosi nadležnom poreskom organu ostvaruje prvi korak ka povraćaju. Ovaj obrazac možete skinuti i online, vodite samo računa da je to pravi i aktuelni RFN obrazac.

2. Izjava kupca da kupuje prvi stan –  To je IKPS PDV obrazac možete takođe skinuti online i predati zajedno sa RFN obrascem.

3. Ugovor o kupoprodaji stana overen u sudu (original ili overena fotokopija).

4. Račun za stan u skladu sa članom 42 Zakona o PDV-u (original) – Ukoliko ne postoji račun, onda se može priložiti drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV.

5. Zapisnik o primopredaji stana.

6. Nalog za uplatu ili nalog za prenos overen pečatom banke (dokaz kupca da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena na račun prodavcu).

7. Potvrda prodavca da je kupca ugovornu cenu stana sa PDV-om izmirio u potpunosti.

8. Izvod iz matične knjige rođenih na kojem je upisano državljanstvo Republike Srbije (original ili overena fotokopija).

9. Uverenje o državljanstvu (original).

10. Uverenje o prebivalištu iz MUP-a (Ljermontova), overena fotokopija lične karte ukoliko je izdata I pokriva datum 01.07.2006.

11. Uverenje nadležne opštine Uprave javnih prihoda lokalne poreske administracije da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica od 01.07.2006. godine ili Uverenje Poreske uprave ukoliko je nadležna Poreska uprava (ukoliko kupac ima više opština prebivališta onda sa svake opštine treba dostaviti uverenje).

12. Upotrebna dozvola, Rešenje o odobrenju za gradnju (ukoliko je više investitora potreban je Ugovor o zajedničkoj izgradnji kao i Ugovor o fizičkoj deobi).

13. Fotokopija kartice tekućeg računa kupca.

14. Dokumentacija od strane prodavca: dokaz da je obaveza po izdatom računu ili primljenom avansu iskazana u PDV (overena evidencija PDV, knjiga izdatih računa, analitička kartica konto 202 i 430).

Dokumentacija potrebna za povraćaj PDV-a

Dokumentacija potrebna za podnoćenje zahteva za refundaciju i za člana/članove porodičnog domaćinstva:

1. Dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice za koje kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u skladu sa članom 56a stav 5. Zakona o porezu na dodatu vrednost (za dete izvod iz Matične knjige rođenih, za bračnog druga izvod iz Matične knjige rođenih i izvod iz Matične knjige venčanih, za roditelje izvod iz Matične knjige rođenih – ne starije od 6 meseci).

2. Uverenje o državljanstvu (original).

3. Uverenje o prebivalištu iz MUP-a za člana porodičnog domaćinstva.

4. Uverenje nadležne opštine Uprave javnih prihoda lokalne poreske administracije da član porodičnog domaćinstva nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica od 01.07.2006. godine ili Uverenje Poreske uprave ukoliko je nadležna Poreska uprava (ukoliko član porodičnog domaćinstva ima više opština prebivališta onda sa svake opštine treba doneti uverenje).

Dokumentacija potrebna za povraćaj PDV-a

Svu dokumentaciju treba dostaviti opštini u kojoj se stan nalazi. Svaka od njih ima odgovarajuću službu koja je zadužena za povraćaj PDV-a.

Ukoliko još uvek niste pronašli odgovarajući stan za kupovinu, pogledajte našu ponudu nekretnina za prodaju i izaberite svoj novi dom.