Dokumentacija potrebna za povraćaj PDV-a

cityexpert Pravni saveti

Dokumentacija potrebna za povraćaj PDV-a

Pronašli ste savršen stan, zaključili ugovor o prodaji nepokretnosti sa vlasnikom, izvršili primopredaju i napokon dobili ključeve svog novog doma. Nakon toga verovatno želite da uživate i odmorite se od ovog napornog procesa. Ne brinite, uskoro ćete moći i to. Ali prvo se postarajte da ostvarite pravo na refundaciju PDV-a! Da ne biste trošili još dragocenog vremena, pročitajte u našem blogu šta vam je sve od dokumentacije potrebno.

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Repblike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji kupuje prvi stan.

Pravo na refundaciju PDV-a može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m², a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m² po svakom članu, koji nije imao u svojini, odnosno susvojini, stan na teritoriji Republike Srbije u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o prodaji nepokretnosti. Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Uslovi za refundaciju PDV-a

Kupac prvog stana može da ostvari pravo na refundaciju PDV-a pod sledećim uslovima:

1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o prodaji nepokretnosti na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije,

2) da je ugovorena cena stana sa PDV-o u potpunosti isplaćena,

Dokumentacija potrebna za povraćaj PDV-a

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a

 1. Zahtev za refundaciju PDV-a podnosi se nadležnoj filijali Poreske uprave na čijem se službenom području nalazi nepokretnost. Tom prilikom je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:
 2. Zahtev kupca prvog stana za refundaciju (RFN obrazac). Ovaj obrazac možete preuzeti sa internet sajta Poreske uprave,
 3. Izjava kupca da kupuje prvi stan –  (IKPS PDV obrazac). Ovaj obrazac možete preuzeti sa internet sajta Poreske uprave. Ovaj obrazac morate overiti kod notara!
 4. Ugovor o prodaji nepokretnosti (original ili overena fotokopija),
 5. Konačni račun prodavca u kome je iskazan PDV (original),
 6. Potvrda prodavca da je ugovorena cena sa PDV-om u potpunosti isplaćena (original),
 7. Dokaz da je ugovorene cene u celosti isplaćena na račun prodavca (kopija naloga za prenos, izvod ili potvrda banke o prenosu sredstava na račun prodavca ili izvod sa tekućeg računa prodavca), 
 8. Izvod iz matične knjige rođenih za kupca (original),
 9. Uverenje o državljanstvu za kupca (original),
 10. Lična karta kupca,
 11. Uverenje o prebivalištu kupca počev od 01. jula 2006. godine. Ovo uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a,
 12. Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. godine. Ukoliko je kupac imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština,
 13. Fotokopija građevinske dozvole, upotrebne dozvole ili rešenja o legalizaciji (ozakonjenju). Ukoliko je više investitora potrebno je priložiti i ugovor o zajedničkoj izgradnji ili ugovor o fizičkoj deobi,
 14. Fotokopija kartice tekućeg računa kupca.

Dokumentacija potrebna za povraćaj PDV-a

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za refundaciju za članove porodičnog domaćinstva:

 1. Dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice za koje kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV-a član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (za dete - izvod iz matične knjige rođenih, za supružnika - izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih, za roditelje izvod iz matične knjige rođenih),
 2. Uverenje o državljanstvu (original),
 3. Uverenje o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva, počev od 01. jula 2006. godine. Ovo uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a.
 4. Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da član porodičnog domaćinstva nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01.jula 2006. godine. Ukoliko je član porodičnog domaćinstva imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština.

Ukoliko još uvek niste pronašli odgovarajući stan za kupovinu, pogledajte našu ponudu nekretnina za prodaju i izaberite svoj novi dom.