Na šta treba da obratite pažnju kod Ugovora o doživotnom izdržavanju?

cityexpert Pravni saveti

Na šta treba da obratite pažnju kod Ugovora o doživotnom izdržavanju?

Stariji građani često se odlučuju da svoju nepokretnost ostave onima koji vode brigu o njima. Ukoliko se odluče na taj korak, u tim trenucima se zaključuje ugovor o doživotnom izdržavanju. U našem pravnom sistemu ugovor o doživotnom izdržavanju je relativno česta pojava.

Šta je ugovor o doživotnom izdržavanju? 

Kod kupovine stana moguće je da dođete u dodir sa ovom vrstom ugovora ukoliko on predstavlja osnov sticanja kojim je prodavac stekao nepokretnost koja je predmet prodaje. Da bi prodavac stekao pravo svojine na stanu po osnovu ugovora o doživotnom izvržavanju neophodno je da lice koje je izdržavao premine. Specifičnost kod ovog ugovora je ta da davalac izdržavanja pravo svojine na nepokretnosti stiče tek nakon smrti primaoca izdržavanja. Tek nakon smrti prethodnog vlasnika, odnosno lica koje je bilo izdržavano, davalac izdržavanja će moći da upiše svoje pravo svojine u katastar nepokretnosti i da dalje tom nepokretnošću raspolaže.

Prilikom kupovine stana obratite pažnju da nije obuhvaćen ugovorom o doživotnom izdržavanju

Može se desiti da je vlasnik stana zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju kojim se obavezao da nakon njegove smrti taj stan pređe u svojinu lica koje ga izdržava. Taj podatak može ostati „skriven“ iz razloga što zakonom nije propisana obaveza upisa zabeležbe postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju u katastar nepokretnosti, već samo mogućnost. U praksi su se dešavale situacije da primalac izdržavanja, čije je pravo svojine na stanu upisano u katastar nepokretnosti, zaključi ugovor o prodaji predmetnog stana, a da je  prethodno zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju koji za predmet ima taj isti stan, a da o tome ne obavesti kupca. Takav ugovor o prodaji nepokretnosti je apsolutno ništav i davalac izdržavanja bi imao pravo da traži njegov poništaj. Kupac bi bio u mogućnosti da od prodavca zahteva pravnu zaštitu (zaštita od evikcije), ali je to svakako problem koji bi trebalo izbeći.

Koliko osoba može da bude obuhvaćeno ugovorom o doživotnom izdržavanju?

Moguće je da ugovorom o doživotnom izdržavanju bude obuhvaćeno više primalaca izdržavanja, te da se ugovori da će na davaoca izdržavanja pravo svojine preći tek nakon smrti poslednjeg primaoca izdržavanja. U tom slučaju je nebitna činjenica da je vlasnik stana preminuo, jer je prelazak prava svojine odložen do smrti ostalih primaoca izdržavanja.

Da zaključimo, ukoliko prilikom kupoprodaje stana dođete u dodir sa ugovorom o doživotnom izdržavanju dobro obratite pažnju na sve okolnosti, njegovu sadržinu i potencijalne rizike.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Prodajem stan u Beogradu