Infostan računi - Šta infostan obuhvata i kako se formira cena?

Saveti

Infostan računi - Šta infostan obuhvata i kako se formira cena?

Javno komunalno preduzeće "Infostan tehnologije" deo je komunalnog sistema Grada Beograda, čija je delatnost objedinjena naplata komunalnih usluga. Sistem objedinjene naplate (SON) komunalnih usluga u Beogradu uspostavljen je 1. januara 1977. godine. Cenu određuju javna preduzeća koja isporučuju svoje usluge korisnicima i Skupština grada Beograda koja daje saglasnost na promene cena, dok JKP "Infostan tehnologije" samo vrši naplatu. U sistemu objedinjene naplate trenutno je više od 800.000 korisnika.

Šta obuhvata račun "Infostan tehnologije"?

Grejanje i zagrevanje vode

JKP "Beogradske elektrane" javno je preduzeće koje daje uslugu grejanja i zagrevanja vode. Obračun raspodeljene toplotne energije i instalisane snage vrši JKP "Infostan tehnologije" u ime JKP "Beogradske elektrane". Potrošnja toplotne energije obračunava se za prethodni mesec. Za toplu vodu cena se obračunava tako što se na isporučenu količinu hladne vode dodaje iznos naknade za zagrevanje vode, po ceni koju je utvrdilo preduzeće koje vrši uslugu zagrevanja vode. Grejanje se trenutno naplaćuje 119,39 dinara po metru kvadratnom, dok se instalisana snaga naplaćuje 11,62 dinara po kilovat času dnevno ili 1,24 dinara po metru kvadratnom dnevno. Utrošena toplotna energija naplaćuje se 7 dinara po kilovat času.

Hladna voda, kanalizacija i pogonska spremnost sistema

Uslugu hladne vode, kanalizacije i pogonske spremnosti sistema pruža JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija”. Hladna voda obračunava se tako što se potrošnja izražena u kubnim metrima pomnoži sa cenom u dinarima po kubnom metru, pa se tako dobijen iznos podeli prema kriterijumu koji utvrdi Skupština stambene zajednice. Cena za hladnu vodu trenutno je 59,46 po kubnom metru sa PDV, dok je za kanalizaciju 24,04 dinara po metru kubnom. Pogonska spremnost sistema plaća se fiksno i iznosi 130,68 dinara.

Sakupljanje i transport komunalnog otpada

Cena sakupljanja i transporta komunalnog otpada čije usluge daje JKP "Gradska čistoća" zavisi od toga da li se usluga naplaćuje za domaćinstvo ili poslovni prostor, a zavisi i od grupe u kojoj spadaju preduzetnici, kao i da li je poslovni prostor do ili preko 30m2. Naknada za sakupljanje i transport komunalnog otpada za domaćinstva iznosi 5,61 dinar po metru kvadratnom, a ako se plaća paušal po kandi onda iznosi 387,20 dinara po domaćinstvu. Za ostale korisnike, cena je 16,50 dinara po metru kvadratnom dok se za poslovni prostor plaćaju fiksne naknade, koje iznose od 1.177 do 2.211 dinara ili po metru kvadratnom za poslovne prostore preko 30m2, koja iznosi 26 dinara za svaki metar kvadratni.

Odlaganje komunalnog otpada

Beo čista Energija je prvi privatni partner u Srbiji u oblasti usluga prerade, odlaganja i iskorišćenja otpada koja je odgovorna za projektovanje, izgradnju, finansiranje i upravljanje novim centrom za upravljanje otpadom u Vinči u cilju pružanja usluga odlaganja i tretmana komunalnog i građevinskog otpada u narednih 25 godina. Cenu odlaganja komunalnog otpada za domaćinstva kod kojih se komunalni otpad odlaže u individualne kante od 240 litara iznosi 74,80 dinara po domaćinstvu, dok se za kante od 120 litara naplaćuje 37,40 dinara po domaćinstvu. Odlaganje komunalnog otpada za ostale korisnike iznosi 2,70 dinara po metru kvadratnom, dok se za poslovne prostore do 30m2 naplaćuje fiksno od 192,40 do 361,30 dinara, u zavisnosti od grupe u koju preduzetnik spada. Za odlaganje komunalnog otpada preko 30m2 iznosi 4,16 dinara po metru kvadratnom.

Zakupnina, održavanje zgrade sa i bez lifta i čišćenje zgrade

Javno preduzeće "Gradsko stambeno" zadruženo je za stanove i garaže u fondu ovog preduzeća, kao i za neprofitne i zakupnine za izbeglice. Takođe, ovo preduzeće zaduženo je za održavanje zgrade sa liftom, koje se naplaćuje 17,12 dinara po metru kvadratnom stana, kao i za zgrade bez lifta, sa naknadom od 10,72 dinara po metru kvadratnom po stanu. Naknada za stanove u kojima se odvija poslovna delatnost je 34,25 dinara po metru kvadratom sa liftom i 21,43 dinara po metru kvadratnom za zgrade bez lifta. Pored toga, JP "Gradsko stambeno" bavi se i čišćenjem zgrade a stavka na Infostan računu iznosi 217,91 dinara po stanu.

Zajednička električna energija

Pružalac usluge zajedničke električne energije je "EPS distribucija doo". Podatke o iznosu ukupne obaveze za merno mesto utvrđuje se tako što se ukupna potrošnja na mernom instrumentu pomnoži sa cenom u dinarima po kWh. Dobijen iznos se zatim raspodeljuje na posebne delove zgrade prema kriterijumu koji utvrdi Skupština stambene zajednice. Kriterijumi mogu biti broj članova domaćinstva ili površina prostora koji se koristi.

Dimničarske usluge i osiguranje

Za dimničarske usluge zadužen je “Dimničar AD”. Trenutna cena je 1,383 dinara po metru kvadratom.

Vlasnicima stanova omogućeno je da osiguraju svoju imovinu, a ovu uslugu vrši nekoliko osiguravajućih kuća.

Tekuće i investiciono održavanje zgrade i naknada upravniku

Obračunavaju se i naplaćuju na osnovu odluke skupštine stambene zajednice, kojom su određene vrste i iznosi naknada, a njihova naplata poverena Sistemu objedinjene naplate JKP "Infostan tehnologije". Naplaćena sredstva se, u skladu sa ugovorom, prenose na tekući račun stambene zajednice koja samostalno, bez daljeg učešća JKP "Infostan tehnologije" donosi odluku o svrsi i dinamici njihovog trošenja.

Investiciono i tekuće održavanje lifta

Radi se prema pojedinačnom Ugovoru sa stambenom zajednicom, a pružioci usluge su nekoliko preduzeća, među kojima su ”Pan lift d.o.o.”, “Kosmaj d.o.o.”, “Kone d.o.o.” i drugi.

Miljana Veselinović
Miljana Veselinović
PR menadžer
Uhvati dan, živi trenutak