Da li razmišljate o kupovini kuće na selu?

cityexpert Pravni saveti / Tržište nekretnina

Da li razmišljate o kupovini kuće na selu?

Poslednjih nekoliko godina mladi bračni parovi se neretko odlučuju da svoju porodicu zasnuju u nekom od sela naše lepe zemlje. Tome je u određenoj meri doprinela i situacija izazvana korona virusom, čiji smo svedoci, kada smo shvatili da parče raja na selu ima ogromnu prednost u odnosu na život u stanovima u velikim gradovima. Nesumnjivo je da i jedna i druga životna sredina imaju i svoje prednosti i svoje mane. Naklonjenost ka jednoj od njih najčešće je posledica navika, činjenice gde smo odrastali i kakva su nam interesovanja. Ljubitelji prirode, životinja, zdrave i kaloričnije hrane, negovanja dobrosusedskih odnosa, druženja i kontakta u okviru šire seoske društvene zajednice, kao i mirnog tempa života, sasvim sigurno će izabrati selo kao mesto za stvaranje svog doma.

Program za podsticaj kupovine seoskih kuća sa okućnicom

Potrebu za decentralizacijom prepoznala je i vlast u Republici Srbiji, pa su česti podsticaji kojima se mladi motivišu da se presele na selo i tamo započnu određeni posao. Jedan od takvih podsticaja je i Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu. Vlada Republike Srbije je donela Uredbu kojom je definsan ovaj Program. Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, koja može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Cilj Programa je smanjenje migracija iz sela u gradove, motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu, podsticanje mladih da se vrate na selo, povećanje broja stanovnika u selima, smanjenje prosečne starosti stanovništva u selima, povećanje stope nataliteta i poboljšanje demografske strukture u selima, pokretanje i rast privrednih aktivnosti na selu i to putem rešavanja stambenog pitanja.

Uslovi koje je potrebno ispuniti

Pravo da se prijave na konkurs imaju supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca (fizičko lice starosti do 45 godina života koje nije u bračnoj zajednici, živi na selu i bavi se poljoprivredom), koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu. Neki od tih uslova su da su punoletni državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, da nemaju navršenih 45 godina života, da poseduju obavezno osnovno obrazovanje, da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta itd.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara, s tim da njena ukupna vrednost ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara. Neophodno je i da seoska kuća sa okućnicom ispunjava propisane uslove, a neki od njih su da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje, da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim selima, da je upisana u katastar nepokretnosti, bez tereta, da ne postoji zabeležba da je izgrađena bez dozvole, da nije predmet sudskog spora itd.

Ko dodeljuje sredstva za kupovinu?

Bespovratna sredstva za kupovinu dodeljuje Ministarstvo za brigu o selu, a podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom. Dodeljena bespovratna sredstva se prenose jedinici lokalne samouprave, a potom jedinica lokalne samouprave ta sredstva prenosi korisniku bespovratnih sredstava na tekući račun kod poslovne banke. Sredstva se prenose na osnovu rešenja ministra i u roku propisanom ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava koji zaključuju Ministarstvo, jedinica lokalne samouprave i podnosioci prijave kojima su bespovratna sredstva dodeljena, a kojim se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine.

Jedinica lokalne samouprave će se ugovorom obavezati da vrši kontrolu obavljene kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, te ukoliko utvrdi nenamensko trošenje bespovratnih sredstava i odstupanje od ugovornih odredbi, Ministarstvo raskida ugovor, a korisnici bespovratnih sredstava vraćaju celokupan iznos bespovratnih sredstava u budžet Republike Srbije, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Prodaja stanova Beograd
Prodajem stan u Beogradu