Na osnovu čega se definiše visina depozita za stan?

cityexpert Pravni saveti

Na osnovu čega se definiše visina depozita za stan?

Podstanarski život nije lak. Sama pomisao na seljenje, premeštanje stvari i sređivanje novog stana izaziva glavobolju. Činjenica je da nije prijatno i to što ćete u najvećem broju slučajeva pored kirije morati da platite i dodatan iznos za depozit.

Kada dođe do toga da se useljavate u nov stan, u trenutku potpisivanja ugovora, vlasnik stana će verovatno zahtevati depozit, tačnije određenu sumu novca, koji predstavlja garanciju kojom se zakupodavac osigurava da nekretnina neće biti oštećena, odnosno da će biti vraćena u prvobitno stanje. Depozit takođe služi i kao obezbeđenje zakupodavcu u slučaju da zakupac na kraju stanovanja nije izmirio obaveze plaćanja računa (struje, telefona…), te iz predatog depozita zakupodavac može pokriti te troškove.

Da li zakupodavac može da traži veću visinu depozita od iznosa kirije?

Visina depozita nije propisana zakonskim odredbama, tako da su ugovorne strane slobodne da dogovore visinu depozitu. U praksi se on obično kreće u visini od 1 do 3 zakupnine. Očekivano je da zakupodavac zahteva veću visinu depozita ukoliko je stan bolje opremljen, jer je samim tim i veća opasnost od nastanka štete velike vrednosti.

Ukoliko se ugovorom o zakupu predvidi da će zakupodavac namiriti eventualno učinjenu štetu iz predatog depozita, dobro bi bilo da se prilikom ulaska zakupca u stan potpiše zapisnik o primopredaji u kojem će se konstatovati stanje u kojem se stan nalazi, da se ne bi desilo da na kraju zakupa zakupodavac pripiše zakupcu neki kvar ili oštećenje koji su postojali i u trenutku ulaska zakupca u posed.

Depozit se obično vraća zakupcu na kraju zakupa, ako je on izmirio sve obaveze i ako je stan ostavio u stanju kakvom ga je i primio. Ugovorne strane mogu dogovoriti i da zakupodavac ne vraća zakupcu primljeni depozit, nego da on služi umesto poslednje zakupnine.

Često se u praksi događa da depozit ostaje zakupodavcu i u slučaju izlaska zakupca pre ugovorenog roka zakupa.

Dakle, od ugovornih strana zavisi na koji način će definisati depozit, njegovu visinu i namenu.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Zaupite stan u Beogradu bez plaćanja provizije