Načelo jedinstva nepokretnosti, mrtvo slovo na papiru

Pravni saveti

Načelo jedinstva nepokretnosti, mrtvo slovo na papiru

Prilikom kupovine stana sigurno ste se susreli sa situacijom da je na stanu kao imalac prava svojine upisano jedno lice, na objektu u kojem se stan nalazi neko drugo pravno ili fizičko lice, a sasvim treće na parceli na kojem je taj objekat izgrađen (često je reč o javnoj svojini, odnosno državnoj, pokrajinskoj, opštinskoj ili gradskoj svojini). Ovo kupcima stvara veliku nejasnoću i nedoumice.

Znate li šta podrazumeva načelo jedinstva nepokretnosti?

Zakon o planiranju i izgradnji predviđa načelo jedinstva nepokretnosti. Ono podrazumeva da zemljište i svi objekti izgrađeni na njemu čine jedinstvenu stvar u pravnom smislu, tj. jedinstveni predmet svojine. Pravo svojine je najšire pravo na nekoj stvari, odnosno najviša pravna i faktička vlast, te podrazumeva ovlašćenje vlasnika da stvar drži, upotrebljava i njome raspolaže, uz obavezu svih drugih lica da da se uzdržavaju od radnji koje bi povredila prava vlasnika stvari. Međutim, ukoliko je jedno lice vlasnik objekta a drugo lice vlasnik zemljišta, ni jedno ni drugo ne mogu u potpunosti da uživaju svoje pravo svojine i jedan drugog ometaju u tome. Zato je načelo jedinstva nepokretnosti jedini mogući način regulisanja pravne veze između zemljišta i objekta.

Zakonsko regulisanje iz vremena tzv. Druge Jugoslavije

Neretke situacije da se razlikuju vlasnici zemljišta i objekta izgrađenog na njemu posledice su zakonskog regulisanja iz vremena takozvane Druge Jugoslavije, koje nije dozvoljvalo postojanje privatne svojine na gradskom građevinskom zemljištu. Gradsko građevinsko zemljište moralo je da bude u društvenoj svojini, a vlasnicima objekata je priznavano pravo korišćenja na njemu. Novim zakonskim rešenjima propisana je mogućnost konverzije, odnosno pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine.

Neusaglašenost u pravnom sistemu Republike Srbije

Ono što je u pravnom sistemu Republike Srbije problematično je neusaglašenost između različitih zakona koji regulišu ovu materiju. Iako je Zakon o planiranju i izgradnji propisao kao jedno od osnovnih načela jedinstvo nepokretnosti, deluje da je to ostalo samo „mrtvo slovo na papiru“. Odnosi između vlasnika zemljišta, vlasnika objekata i vlasnika stanova koji se nalaze u objektu nije regulisano precizno nijednim propisom.

Tako je Zakon o državnom premeru i katastru nepokretnosti predvideo da se pravo svojine može upisati i samo na parceli, samo na objektu ili samo na posebnom delu objekta.

Zakon o prometu nepokretnosti propisuje da se prenosom prava svojine na zgradi, odnosno drugom građevinskom objektu, istovremeno prenosi i pravo svojine na zemljištu na kojem se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada propisuje da se sticanjem prava svojine na posebnom delu zgrade stiče i pravo svojine nad zajedničkim delovima zgrade i pravo susvojine na zemljištu na kome je zgrada izgrađena, odnosno zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade.Međutim, ukoliko je kao vlasnik na objektu u kojem se stan nalazi upisano jedno lice, na zemljištu drugo lice, a prodavac stana je neko sasvim treće lice, nejasno je kako će kupac steći pravo svojine i na zemljištu, i pravo zajedničke svojine na objektu, kada mu nosioci prava svojine nisu preneli to pravo, a on nema pravo da uznemirava vlasnika stvari u njegovom pravu svojine.

Zaključujemo da je i pravnicima koji se u svom radu susreću sa ovom oblašću vrlo sporan način prenosa prava svojine u opisanoj situaciji, pa nije neobično da kupcima koji su laici sve ovo deluje veoma konfuzno.

O ovoj i drugim temama možete se konsultovati sa sa stručnim agentom za nekretnine. City Expert agencija za nekretnine ima stručni pravni tim, predstavnike i licencirane agente koji brinu o svim klijentima i pomažu im da uspešno i brzo prodaju, izdaju ili kupe stan, kuću ili poslovni prostor. Ukoliko vam je potreban stambeni kredit ili keš kredit, tu je i naš Kreditni Savetnik, vaš pouzdani partner u procesu traženja kredita, korak po korak, bez stresa - potpuno besplatno. Zato, ukoliko kupujete ili prodajete stan, na pravom ste mestu.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Kupite stan u Beogradu bez plaćanja provizije
Najniža provizija na tržištu za vlasnike stanova