Oslobađanje od poreza prilikom kupovine stana

cityexpert Pravni saveti

Oslobađanje od poreza prilikom kupovine stana

Kada se odlučite za kupovinu stana, mogućnost oslobađanja od dodatnih troškova će vam sigurno olakšati ceo proces i omogućiti da sa manje brige započnete novo poglavlje svog života. Kako biste izbegli nedoumice u vezi sa plaćanjem poreza i mogućnošću da ga se oslobodite, pročitajte naš blog  i prevaziđite sve izazove koji se mogu pojaviti.

Već smo govorili o povraćaju PDV-a. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Repblike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan.

Pored oslobađanja od poreza na dodatu vrednost, još jedan od troškova koji možete zaobići jeste porez na prenos apsolutnih prava, odnosno porez na promet. Ovaj porez po zakonu plaća prodavac, ali u većini slučajeva obavezu kupoprodajnim ugovorom na sebe preuzme kupac. Na ovaj način kupac se osigurava da će obaveza biti regulisana. Kao i u slučaju PDV-a, kupci prvog stana su oslobođeni plaćanja.

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaćate za stan veličine do 40m² ukoliko živite sami. U slučaju da domaćinstvo ima više članova, stan može biti veći za 15 m² po članu domaćinstva koji nije bio vlasnik nekretnine između 1. jula 2006. godine i dana kada se overava ugovor. Pod članove domaćinstva spadaju supružnici, vanbračni partneri, vaša deca, roditelji ili usvojitelji, ukoliko imaju isto prebivalište kao i vi.

Ako kupujete stan veći od navedene kvadrature, plaćate razliku za prenos, odnosno dobijate povraćaj PDV-a samo za razliku u površini. Prema odredbi člana 36. st 1. i 2. Zakona, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava dužan je da podnese poresku prijavu u roku od deset dana od nastanka poreske obaveze u smislu člana 29. st. 1. do 5. Zakona, sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze, osim u slučaju iz člana 39a Zakona.

Oslobađanje od poreza prilikom kupovine stana

Prodavac koji prenosi pravo svojine stana kupcu prvog stana, u cilju ostvarivanja prava na poresko oslobođenje, dužan je da nadležnom poreskom organu stan podnese:

1) Poresku prijavu na Obrascu PPI  4  Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava

2) Overenu izjavu kupca prvog stana da kupuje prvi stan za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva na Obrascu IKPS  PPAP

3) Original ili overenu kopiju ugovora o kupoprodaji stana

4) Ako kupac prvi stan kupuje samo za sebe, prodavac pored poreske prijave i dokumenata iz tač. 1) do 3) podnosi i dokaze iz kojih proizilazi da taj kupac ispunjava propisane uslove iz člana 31a i 31b stav 1. Zakona:

- izvod iz matične knjige rođenih za kupca prvog stana

- uverenje o državljanstvu kupca prvog stana,

- dokaz o prebivalištu kupca prvog stana (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);

5) Ukoliko kupac prvi stan kupuje za sebe i za određene članove svog porodičnog domaćinstva prodavac pored poreske prijave i dokumenata iz tač. 1) do 3) podnosi i dokaze iz kojih proizilazi da su ispunjeni propisani uslovi za oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu prodaje stana kupcu prvog stana:

- izvod iz matične knjige rođenih za kupca prvog stana,

- uverenje o državljanstvu kupca prvog stana,

- dokaz o prebivalištu kupca prvog stana (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);

- dokaz kojim se potvrđuje da je fizičko lice za koga se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana, u smislu odredbe člana 31 stav 2. Zakona (npr. izvod iz matične knjige venčanih - ako se pravo na poresko oslobođenje ostvaruje i za kupčevog supružnika, izvod iz matične knjige rođenih za kupčevo dete ili dete kupčevog supružnika ako se pravo na poresko oslobođenje ostvaruje i za ta lica...),

- dokaz o prebivalištu članova porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za koje se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu).

Oslobađanje od poreza prilikom kupovine stana

Nakon toga, nadležni poreski organ, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, rešenjem utvrđuje poresku obavezu, odnosno pravo na poresko oslobođenje.

Pošto ste se upoznali sa mogućnostima za oslobađanje od poreza, pogledajte našu ponudu nekretina za prodaju i pronađite idealan stan za sebe.