Oslobađanje od poreza prilikom kupovine stana

Pravni saveti

Oslobađanje od poreza prilikom kupovine stana

Kada se odlučite za kupovinu stana, mogućnost oslobađanja od dodatnih troškova će vam sigurno olakšati ceo proces i omogućiti da sa manje brige započnete novo poglavlje svog života. Kako biste izbegli nedoumice u vezi sa plaćanjem poreza i mogućnošću da ga se oslobodite, pročitajte naš blog  i prevaziđite sve izazove koji se mogu pojaviti.

PDV

PDV se javlja samo u specifičnim, zakonom propisanim situacijama. Osnovno je pravilo da se PDV i porez na prenos apsolutnih prava međusobno isključuju, tako da ne može doći do situacije da lice plaća oba poreza po istom osnovu. Tako je samim zakonom propisano da se kod prenosa prava svojine na nepokretnostima plaća PDV kada je poreski obveznik (prodavac) lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga u okviru obavljanja delatnosti. U praksi ovo znači da će se pri kupovini stana od investitora (lica kome je promet nepokretnostima osnovna delatnost) plaćati PDV u iznosu od 10%, i to po pravilu za kupovinu nepokretnosti koje predstavljaju novogradnju. Međutim može se desiti da se PDV obračunava i na promet starogradnje, ukoliko se prodavac bavi kupovinom, adaptacijom (renoviranjem) i kasnije prodajom nepokretnosti (to mu je delatnost).

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Repblike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan.

Pravo na refundaciju PDV-a može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m², a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m² po svakom članu, koji nije imao u svojini, odnosno susvojini, stan na teritoriji Republike Srbije u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o prodaji nepokretnosti.

Već smo ovde govorili o povraćaju PDV-a.

Oslobađanje od poreza prilikom kupovine stana

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Oslobađanje od poreza prilikom kupovine stana

Zahtev za refundaciju PDV-a podnosi se nadležnoj filijali Poreske uprave na čijem se službenom području nalazi sedište prodavca. Tom prilikom je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

 1. Zahtev kupca prvog stana za refundaciju (RFN obrazac). Ovaj obrazac možete preuzeti sa internet sajta Poreske uprave,
 2. Izjava kupca da kupuje prvi stan –  (IKPS PDV obrazac). Ovaj obrazac možete preuzeti sa internet sajta Poreske uprave. Ovaj obrazac morate overiti kod notara!
 3. Ugovor o prodaji nepokretnosti (original ili overena fotokopija),
 4. Konačni račun prodavca u kome je iskazan PDV (original),
 5. Potvrda prodavca da je ugovorena cena sa PDV-om u potpunosti isplaćena (original),
 6. Dokaz da je ugovorene cene u celosti isplaćena na račun prodavca (kopija naloga za prenos, izvod ili potvrda banke o prenosu sredstava na račun prodavca ili izvod sa tekućeg računa prodavca), 
 7. Izvod iz matične knjige rođenih za kupca (original),
 8. Uverenje o državljanstvu za kupca (original),
 9. Lična karta kupca,
 10. Uverenje o prebivalištu kupca počev od 01. jula 2006. godine. Ovo uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a,
 11. Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. godine. Ukoliko je kupac imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština,
 12. Fotokopija građevinske dozvole, upotrebne dozvole ili rešenja o legalizaciji (ozakonjenju). Ukoliko je više investitora potrebno je priložiti i ugovor o zajedničkoj izgradnji ili ugovor o fizičkoj deobi,
 13. Fotokopija kartice tekućeg računa kupca.

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za refundaciju za članove porodičnog domaćinstva:

1. Dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice za koje kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV-a član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (za dete - izvod iz matične knjige rođenih, za supružnika - izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih, za roditelje izvod iz matične knjige rođenih),

2. Uverenje o državljanstvu (original),

3. Uverenje o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva, počev od 01. jula 2006. godine. Ovo uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a.

4. Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da član porodičnog domaćinstva nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01.jula 2006. godine. Ukoliko je član porodičnog domaćinstva imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština.

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

U slučaju da stan kupujete od fizičkog lica ili od pravnog lica kojem osnovna delatnost nije promet nepokretnosti,  bićete dužni da platite porez na prenos apsolutnih prava. Prema Zakonu o porezima na imovinu obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac. Međutim, u praksi ovaj porez najčešće plaća kupac. Obaveza kupca da izmiri porez mora se predvideti već u samom ugovoru o prodaji nepokretnosti, u kojem prodavac daje saglasnost kupcu da u njegovo ime podnese poresku prijavu, odnosno da ga zastupa u postupku utvrđivanja i plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava.

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća kupac koji kupuje prvi stan, i to za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu.Važno je da napomenemo da prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac prvog stana i članovi porodičnog domaćinstva moraju imati prijavljeno prebivalište na istoj adresi.

Ako kupujete stan veći od navedene kvadrature, plaćate razliku za prenos, odnosno dobijate povraćaj PDV-a samo za razliku u površini.

Rok za podnošenje poreske prijave iznosi 30 dana od dana nastanka poreske obaveze.

Da biste ostvarili pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, prilikom podnošenja poreske prijave potrebno je da priložite sledeću dokumentaciju:

 1. Poreska prijava na obrascu PPI-4. Poreska prijava se popunjava na ime prodavca;
 2. Fotokopija lične karte prodavca i kupca;
 3. Original ili overena fotokopija ugovora o kupovini prvog stana;
 4. Fotokopija dokaza vlasništva prodavca (osnov sticanja nepokretnosti);
 5. Izjava kupca da kupuje prvi stan - IKPS-PPAP. Ovaj obrazac možete preuzeti sa internet sajta Poreske uprave. Ovaj obrazac mora biti overen kod notara!
 6. Uverenje o državljanstvu kupca;
 7. Izvod iz matične knjige rođenih kupca;
 8. Uverenje o prebivalištu kupca počev od 01. jula 2006. godine. Za kupce iz Beograda ovo uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a.
 9. Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. godine. Ukoliko je kupac imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština
 10. Ovlašćenje prodavca kupcu za učešće u poreskom postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava. Ovo ovlašćenje je najčećše sadržano u samom ugovoru o prodaji nepokretnosti.

Za članove porodičnog domaćinstva potrebna je sledeća dokumentacija:

 1. Uverenje o državljanstvu;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (za decu i roditelje);
 3. Izvod iz matične knjige venčanih (za supružnike);
 4. Fotokopija lične karte;
 5. Uverenje o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva, počev od 01. jula 2006. godine. Ovo uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a;
 6. Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da član porodičnog domaćinstva nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01.jula 2006. godine. Ukoliko je član porodičnog domaćinstva imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština.

Nakon toga, nadležni poreski organ, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, rešenjem utvrđuje poresku obavezu, odnosno pravo na poresko oslobođenje.

Pošto ste se upoznali sa mogućnostima za oslobađanje od poreza, pogledajte našu ponudu nekretina za prodaju i pronađite idealan stan za sebe.

Prodaja stanova Beograd
Prodajem stan u Beogradu