Da li svi stanari potpisuju ugovor o zakupu?

Pravni saveti

Da li svi stanari potpisuju ugovor o zakupu?

Prilikom izdavanja stana moguće je da ga zakupi samo jedan zakupac koji će u njemu živeti sam, ali nije retka ni situacija da u zakupljenom stanu živi više lica. Ono što vlasnike stanova zanima jeste da li ugovor zaključuju samo sa jednim zakupcem ili sa svakim od lica koje će u njemu stanovati.

Nije potrebno sa svakim zakupcem zaključivati poseban ugovor, već je jedan ugovor sasvim dovoljan. Međutim, od dogovora zakupodavca i zakupaca zavisi da li će se na strani zakupca javiti samo jedan od njih ili svi. Naš savet vlasnicima stanova je da se na strani zakupca jave sva punoletna lica koja će u stanu stanovati. Pored toga, savetujemo da se ugovori i da će za obaveze svi zakupci odgovarati solidarno.

Solidarna odgovornost zakupaca za obaveze

Solidarna odgovornost znači da svaki zakupac odgovara zakupodavcu za celu obavezu i zakupodavac može zahtevati njeno ispunjenje od koga hoće sve dok ne bude potpuno ispunjena, ali kad jedan zakupac ispuni obavezu, ona prestaje i svi zakupci se oslobađaju. Na taj način se zakupodavcu pruža dodatna garancija da će moći da namiri potraživanje (poput zakupnine ili računa) od bilo kog zakupca.

Još jedna od prednosti zaključivanja ugovora o zakupu sa svim licima je ta što će vlasnik stana znati koja sve lica stanuju u njegovom stanu, jer se u suprotnom zakupcu ostavlja mogućnost da dozvoli drugim licima da u stanu stanuju bez saznanja zakupodavca. Iako zakupodavac ne može da zabrani, u doslovnom značenju te reči, zakupcu koja lica će ga posećivati i dolaziti u stan, jasno je da zakupodavac ne želi da u njegovom stanu stalno žive lica za koja on ne zna i o kojima ga zakupac prilikom zaključivanja ugovora o zakupu nije obavestio.

Evidencija o zakupcima

Pored toga, shodno odredbama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada obaveza upravnika stambene zajednice je da vodi evidenciju kako o vlasnicima, tako i licima kojima su posebni delovi zgrade izdati u zakup (za fizička lica ime i prezime i JMBG). To je dodatni razlog zašto vlasnik stana treba ugovorom o zakupu da obuhvati sva lica koja će u njegovom stanu stanovati.

Prijava prebivališta zakupaca

Ukoliko vlasnik dozvoli zakupcima da prijave svoje prebivalište na adresi stana za prijavu u Ministrastvu unutrašnjih poslova je neophodan osnov - ugovor o zakupu. U ugovor se unosi odredba kojom zakupodavac dozvoljava da se izvrši prijava prebivališta, zbog čega je neophodno da ugovor bude zaključen sa svim zakupcima koji će imati prijavljeno prebivalište na adresi predmetne nepokretnosti.

Aleksandra Đ. Andrejić
Aleksandra Đ. Andrejić
Advokat
Zaupite stan u Beogradu bez plaćanja provizije