Porez na prenos apsolutnih prava

cityexpert Pravni saveti

Porez na prenos apsolutnih prava

Nakon što kupite stan, na redu je prijava i plaćanje poreza. Jedna od prvih stvari koju treba da uradite jeste da podnesete poresku prijavu za prenos apslutnih prava. Za kupce prvog stana postoji poreska olakšica oslobađanja od ovog poreza. Saznajte više o tome u nastavku teksta.

Porez na prenos apsolutnih prava se odnosi na prenos prava svojine na nepokretnosti. Obaveza plaćanja ovog poreza nastaje onog dana kada zaključite ugovor o prodaji, a kada je u pitanju stan u izgradnji ova obaveza nastaje onog dana kada dobijete ključeve od vašeg novog stana. Rok za podnošenja poreske prijave za utvrđivanje poreza je 30 dana, a poresko rešenje dolazi u roku od 15 dana.

Po zakonu Republike Srbije prodavac nekretnine je taj koji plaća porez na prenos apsolutnih prava. Međutim, u praksi ovaj teret pada na kupca. Prodavac u samom ugovoru o prodaji daje saglasnost kupcu da u njegovo ime podnese poresku prijavi. Takođe, saglasnost se odnosi i na izmirivanje troškova u ime prodavca.

Poresku osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava čini cena nepokretnosti iz ugovora o prodaji. Ukoliko je ugovorena cena niža od tržišne vrdnosti nepokretnosti, poreska uprava može sama utvrditi poresku osnovicu u visini tržišne cene u roku od 60 dana od podnošenja poreske prijave. Poreska stopa poreza na prenos apsolutnih prava je 2,5%.

Oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava

Ukoliko kupujete prvi stan, a od 01.06.2006. godine do dana overe ugovora o prodaji niste imali u svojoj svojini neku nepokretnost na teritoriji Srbije, imate pravo da budete oslobođeno od plaćanja ovog poreza. Takođe, važno je da niste imali nepokretnost ni u svojoj susvojini (na primer deo porodične kuće). Ako kao fizičko lice kupujete prvi stan, porez na prenos apsolutnih prava ne plaćate za površinu do 40m². Za svakog člana porodice imate pravo na oslobođenje za još 15m². Važno je da napomenemo da u toku zaključenja kupoprodajnog ugovora, vi i vaša porodica morate imati isto prebivalište.

Ako površina stana prelazi 40m² i 15m² za svakog člana porodice, plaćate samo porez na razliku ukupne površine stana i površine za koju imate pravo da budete oslobođeni. Na primer, vi i vaš bračni partner kupujete stan od 70m². Vi kao kupac prvog stana imate pravo da budete oslobođeni plaćanja za 40m², vaš partner za 15m², što znači da morate da platite porez na prenos apsolutnih prava za preostalih 15m².

U nastavku ćemo vam reći šta vam je sve potrebno od dokumentacije za oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava.

 1. Poreska prijava PPI-4 koju podnosi i popunjava prodavac ili njegov punomoćnik (uz punomoćje overeno u opštini ili sudu). Poreska prijava se popunjava na ime prodavca.
 2. Fotokopija očitane lične karte prodavca
 3. Original ili overena fotokopija ugovora o kupovini prvog stana
 1. Fotokopija dokaza vlasništva prodavca (osnov sticanja nepokretnosti). Za novoizgrađene stanove potrebno je priložiti: građevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu, ugovor o fizičkoj deobi ili ugovor o zajedničkoj izgradnji ukoliko ima više investitora.
 1. Overena izjava kupca da kupuje prvi stan na obrascu IKPS-PPAP
 2. Uverenje o državljanstvu kupca (ne starije od 6 meseci)
 3. Trajni izvod iz matične knjige rođenih kupca
 4. Fotokopija lične karte kupca
 5. Uverenje o kretanju prebivališta iz MUP-a (kretanje od 01.07.2006. godine). Za kupce iz Beograda ovo uverenje se vadi u ulici Ljermontova 12a.
 6. Uverenje iz poreske uprave ili opštine (lokalne samouprave) da se kupac ne zadužuje porezom na imovinu u periodu od 01.07.2006. godine do dana izdavanja uverenja (ako je kupac imao prebivalište od 01.07.2006. godine na više opština dostaviti uverenja sa svih opština)
 7. Ovlašćenje prodavca kupcu za učešće u poreskom postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava. Ovo ovlašćenje je najčećše vaš ugovor o kupoprodaji.

Za članove vašeg domaćinstva potrebna je sledeća dokumentacija:

 1. Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci)
 2. Trajni izvod iz matične knjige rođenih (za decu i roditelje)
 3. Izvod iz matične knjige venčanih (za supružnike, ne stariji od 6 meseci)
 4. Fotokopija lične karte i uverenje o kretanju prebivališta iz MUP-a (kretanje od 01.07.2006. godine) ili potvrda o prebivalištu za maloletna lica
 5. Uverenje iz poreske uprave ili opštine (lokalne samouprave) da se član domaćinstva ne zadužuje porezom na imovinu fizičkih lica u periodu od 01.07.2006. godine do dana izdavanja uverenja (ako je član domaćinstva imao prebivalište od 01.07.2006. godine na više opština dostaviti uverenja sa svih opština)

Informišite se dobro o svim poreskim olakšicama i o svim potrebnim procedurama koje vas čekaju nakon kupovine prvog stana ili kuće. Na našem sajtu možete naći istaknute napomene na stranici nekretnine o obavezi plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, kao i o mogućnosti oslobađanja od plaćanja za kupce prvog stana. Mi smo tu da vam ceo proces olakšamo i učinimo što jednostavnijim, a na vama je da iz naše ponude izaberete dom po vašoj meri.