Povraćaj PDV-a kod kupovine prvog stana

cityexpert Pravni saveti

Povraćaj PDV-a kod kupovine prvog stana

Kupce prvog stana najviše zanima da li imaju prava na povraćaj PDV-a i kako da to pravo ostvare. U ovom tekstu ćemo vam objasniti sve što treba da znate o porezu na dodatnu vrednost i potrebnoj dokumentaciji za uspešan povraćaj PDV-a. 

Porez na dodatnu vrednost se plaća samo za kupovine stanova direktno od investitora. Zato se najčešće pominje da jedino za novogradnju ostvarujete mogućnost za povraćaj PDV-a. Međutim, može se desiti da se PDV obračunava i na promet starogradnje, ukoliko se prodavac bavi kupovinom, renoviranjem i kasnije prodajom nepokretnosti. PDV u iznosu od 10% je već uračunat u ukupnu cenu nepokretnosti, pa kupci prvog stana ostvaruju pravo na povraćaj određenog iznosa novca. 

Takođe, pravilo je da se PDV i porez na prenos apsolutnih prava međusobno isključuju, pa jedan kupac nikada neće doći u situaciju da plati oba poreza.  

Kako do povraćaja PDV za kupovinu stana? 

PDV se vezuje za kvadraturu stana, pa je povraćaj PDV-a moguć za 40m2 koji se obračunavaju za kupca i 15m2 za svakog drugog člana domaćinstva. Uslovi za povraćaj PDV-a su da je kupac državljanin Republike Srbije i da od 01.06.2006. godine do dana overe ugovora o prodaji nije imao nepokretnost u svojoj svojini, odnosno susvojini. Pod članovima domaćinstva se podrazumevaju supružnici, deca, roditelji kupca, ali i roditelji supružnika. Uslov za refundaciju PDV-a je i da su svi članovi domaćinstva prijavljeni na istoj adresi u trenutku zaključenja ugovora o prodaji. 

Na primer, ako kupujete stan od 60m2 sa vašim bračnim partnerom, vi imate prava na povraćaj PDV za 40m2 + 15m2 za vašeg partnera. To znači da ostaje samo 5m2 za kojih ne možete da povratite već plaćenih 10%. 

Ono što je važno da imate na umu jeste da ukoliko refundirate PDV na osnovu dece (15m2 za svako dete) to znači da oni neće imati prava u budućnosti da povrate PDV pri kupovini sopstvenih stanova. Dobro razmislite na koga sve želite da ostvarite povraćaj poreza, jer je ovo olakšica koja se može iskoristiti samo jednom. 

Za povraćaj PDV-a vam je potrebna sledeća dokumentacija: 

 1. Zahtev – obrazac RFN 
 1. Overena izjava kupca da kupuje prvi stan – obrazac IKPS PDV 
 1. Fotokopija rešenja odobrenja za izgradnju objekta (ovaj dokument će vam dati prodavac stana) 
 1. Ugovor o kupoprodaji (original ili overena kopija) 
 1. Račun prodavca sa iskazanim PDV-om (original ili overena kopija) 
 1. Dokaz o isplati u celosti (ako je prodavac pravno lice onda vam je potreban overen izvod iz banke prodavca sa pečatom banke) 
 1. Potvrda prodavca da je stan isplaćen u celosti (original ili overena kopija) 
 1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) 
 1. Uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija) 
 1. Kopija lične karte (overena) 
 1. Uverenje o kretanju prebivališta (ovo uverenje izdaje MUP; u Beogradu se izdaje na adresi Ljermontovljeva 20) 
 1. Uverenje da kupac ne poseduje imovinu (izdaje se u poreskom odeljenju prema mestu prebivališta kupca) 
 1. Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva 
 1. Uverenje Katastra Nepokretnosti da kupac ne poseduje nepokretnost 

Za druge članove domaćinstva potrebno je pribavite: 

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) 
 1. Uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija) 
 1. Kopija lične karte (overena) 
 1. Uverenje o kretanju prebivališta (ovo uverenje izdaje MUP; u Beogradu se izdaje na adresi Ljermontovljeva 20) 
 1. Uverenje da član domaćinstva ne poseduje imovinu (izdaje se u poreskom odeljenju prema mestu prebivališta kupca) 
 1. Uverenje Katastra Nepokretnosti da član domaćinstva ne poseduje nepokretnost 

Za maloletno dete je potrebno da pribavite: 

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) 
 1. Uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija) 
 1. Uverenje o kretanju prebivališta (ovo uverenje izdaje MUP; u Beogradu se izdaje na adresi Ljermontovljeva 20) 

Poreski organ koji je nadležan za vašu opštinu će proveriti sve vaše uslove za povraćaj PDV-a. Rešenje o zahtevu bi trebalo da stigne u roku od 30 dana od prijema zahteva, a u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja bi trebalo da se izvrši refundacija PDV na dinarski račun kupca stana. 

Sada kada znate šta sve treba da uradite da biste ostvarili pravo na povraćaj PDV-a možete da krenete u potragu za svojim novim stanom u Beogradu i Novom Sadu.