Povrat PDV za stan - Sve informacije o povraćaju PDV-a za prvi stan

Pravni saveti

Povraćaj PDV-a kod kupovine prvog stana

Povrat PDV-a za stan je pravo koje od 2006. godine imaju svi kupci prilikom kupovine prvog stana, odnosno oni koji prethodno nisu posedovali nepokretnost na svoje ime. Ovo pravo regulisano je Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

Svako koga zanima prodaja stanova u Beogradu i planira da kupi svoju prvu nekretninu, važno je da se informiše o porezu koji je potrebno platiti, kao i o refundaciji istog, kako bi znao svoja prava i obaveze.

U nastavku teksta saznajte ko ima pravo na povrat poreza za stan, koji su uslovi za refundaciju, koliko ona iznosi, kao i koja dokumenta su vam potrebna.

Uslovi za refundaciju poreza - ko ima prava na povrat PDV za stan?

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, pravo na povraćaj PDV-a za kupovinu stana, na osnovu zahteva, ima fizičko lice - punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji kupuje prvi stan.

PDV za prvi stan iznosi 10%, a pravo na povrat PDV-a može ostvariti kupac, kao i članovi njegovog porodičnog domaćinstva. Prilikom kupovine prvog stana kupac može ostvariti povraćaj PDV-a za  površinu do 40 m², a članovi njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m² po svakom članu, koji u svojini ili u susvojini nisu imali stan na teritoriji Republike Srbije u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o prodaji nepokretnosti.

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Dakle, neophodno je da svi članovi porodičnog domaćinstva za koje se traži povraćaj PDV za prvi stan imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao i kupac u trenutku zaključenja ugovora o prodaji. 

Na primer, ako kupujete stan od 60m² sa vašim supružnikom, imate pravo na povraćaj PDV-a za 40m² + 15m² za vašeg supružnika. To znači da preostaje samo 5m² za kojih ne možete da povratite već plaćen PDV. 

Ono što je važno da imate na umu jeste da ukoliko refundirate PDV za bilo kog člana porodičnog domaćinstva (15m² za svakog člana) on prilikom kupovine sopstvenog stana u budućnosti neće moći da ostavari pravo na povrat poreza za stan. Dobro razmislite za koga sve želite da ostvarite povraćaj PDV-a za prvi stan, jer je ovo olakšica koja se može iskoristiti samo jednom. 

Koji su uslovi za povrat PDV za stan?

Dakle, uslovi koji se moraju ispuniti, kako bi se steklo pravo na povrat poreza za stan su sledeći:

 • Od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o prodaji nepokretnosti, kupac nije imao u svojini ili susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.
 • Ugovorena cena stana sa PDV-om je u potpunosti isplaćena na tekući račun prodavca.

Kada su ovi uslovi ispunjeni, kupac može uz potrebnu dokumentaciju podneti zahtev za refundaciju PDV-a za stan.

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za povrat PDV za stan

Zahtev za povrat PDV-a se podnosi nadležnoj filijali Poreske uprave na čijoj teritorije je registrovan investitor/prodavac.

Prilikom podnošenja zahteva je potrebno da kupac priloži sledeću dokumentaciju:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za kupca stana – original.
 • Uverenje o državljanstvu za kupca stana – original.
 • Lična karta kupca stana.
 • Fotokopija kartice tekućeg računa kupca nekretnine
 • Dokaz da je ugovorene cene u celosti isplaćena na račun prodavca - kopija naloga za prenos, izvod ili potvrda banke o prenosu sredstava na račun prodavca ili izvod sa tekućeg računa prodavca.
 • Ugovor o prodaji nepokretnosti - original ili overena fotokopija
 • Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. godine - ukoliko je kupac imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština
 • Uverenje o prebivalištu kupca stana počev od 01. jula 2006. godine - izdaje se u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a
 • Zahtev kupca prvog stana za povrat PDV-a za stan (RFN obrazac) - ovaj obrazac se preuzima sa internet sajta Poreske uprave.
 • Izjava kupca da kupuje prvi stan (IKPS PDV obrazac) - ovaj obrazac može se preuzeti sa internet sajta Poreske uprave i potrebno ga je overiti kod notara.

Dokumenta koja pribavljate od investitor/prodavac:

 • Fotokopija građevinske dozvole, upotrebne dozvole ili rešenja o legalizaciji (ozakonjenju) - ukoliko je više investitora potrebno je priložiti i ugovor o zajedničkoj izgradnji ili ugovor o fizičkoj deobi.
 • Potvrda banke o izvršenom plaćanju - izdaje je prodavac stana
 • Konačni račun prodavca nekretnine u kome je iskazan PDV - original
 • Potvrda prodavca nekretnine da je ugovorena cena sa PDV-om u potpunosti isplaćena – original

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za povrat PDV-a za članove porodičnog domaćinstva

Ukoliko se refundacija PDV za stan vrši i za ostale članove porodičnog domaćinstva, potrebno je uz prethodno navedenu dokumentaciju, priložiti i sledeću:

 • Dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice za koje kupac prvog stana zahteva povraćaj PDV-a za stan član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana - za dete potreban je izvod iz matične knjige rođenih, za supružnika izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih, a za roditelje izvod iz matične knjige rođenih)
 • Uverenje o državljanstvu svih članova porodičnog domaćinstva - original
 • Uverenje o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva, počev od 01. jula 2006. godine - uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a
 • Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da član porodičnog domaćinstva nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01.jula 2006. godine - ukoliko je član porodičnog domaćinstva imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština.

Rok za podnošenje zahteva za povrat PDV-a za kupovinu prvog stana

Da li postoji određeni rok za podnošenje zahteva za povrat PDV-a za kupovinu prvog stana i ako postoji, koji je to rok?

Zakonom o porezu na dodatu vrednost nije tačno određen rok za podnošenje zahteva za povraćaj PDV za prvi stan. Međutim, savet svim kupcima stana je da se ovaj zahtev preda nadležnoj filijali Poreske uprave najviše 30 dana od dana primopredaje stana.

A koji je rok za povrat PDV na stan?

Nakon podnošenja zahteva, Poreska uprava u roku od 30 dana na osnovu priloženih dokumenata donosi odluku da li će zahtev za povrat PDV-a biti odobren i sastavlja konačno rešenje. 

Ukoliko je zahtev za povraćaj PDV za prvi stan odobren, rok za povrat je 15 dana, a novac se uplaćuje na tekući račun kupca nekretnine.

Sada kada znate šta je sve potrebno kako biste ostavarili pravo na povraćaj PDV-a za stan, možete krenuti u potragu za svojim prvim stanom, u čemu vam može pomoći agencija za nekretnine City Expert!

Takođe, poželjno je i da prodavci koji planiraju da ponude svoju nekretninu, trebaju imaju na umu ove informacije, kako bi informisali svoje kupce o dodatnim pogodnostima koje mogu ostvariti.