Uslovi za stambeni kredit - koji su uslovi za podizanje kredita za stan?

cityexpert Tržište nekretnina

Uslovi za stambeni kredit - koji su uslovi za podizanje kredita za stan?

Uslovi za stambeni kredit predstavljaju set uslova koji se moraju ispuniti kako bi banka odobrila kredit za stan.

Kako je kupovina stana putem stambenog kredita veoma česta, City Expert agencija za nekretnine vam može pomoći da pronađete stan koji ispunjava vaše kriterijume, ali i odgovara iznosu kredita koji možete podići. 

U nastavku teksta pročitajte koji su to kriterijumi i uslovi koje morate ispuniti kako bi banka odobrila podizanje stambenog kredita, kao i od čega zavisi koji iznos kredita vam može biti odobren.

Nisu u svim bankama uslovi za stambeni kredit isti

Kako su stambeni krediti dugoročni krediti koji se svrstavaju u rizične kredite za banke, jasno je da ne  može svako podići kredit, a uslovi koji se moraju ispuniti za njegovo odobrenje predstavljaju sigurnost i garanciju banci da ćete u potpunosti i po dogovoru vratiti svoje dugovanje.

Međutim, u zavisnosti od banke koju ste izabrali pojedini uslovi  za podizanje stambenog kredita mogu varirati. Dok su neki od uslova zajednički za sve banke, pojedini uslovi zavise isključivo od banke koja je u pitanju.

Zato je važno pogledati više ponuda i pronaći onu koja vam najviše odgovara. Takođe, uslovi zavise i od toga da li su u pitanju stambeni krediti za državljane Srbije, ili stambeni krediti za strance, kao i da li su oni rezidenti ili nerezidenti. 

Kako biste mogli da krenete u potragu za odgovarajućom bankom potrebno je da znate koliko novca vam je potrebno, te je prethodno potrebno da istražite ponudu stanova u Beogradu ili drugom željenom gradu.

Na cene nepokretnosti utiče više faktora, a prilikom njihovog formiranja potrebno je da se izvrši procena nekretnina, kako bi one odgovarale trenutnom stanju na tržištu.

Kreditna sposodnost - da li ste sposobni da izmirite svoja dugovanja?

Prilikom donošenja odluke da li ste pogodni kandidat za stambeni kredit, banke proveravaju vašu kreditnu sposobnost, odnosno sposobnost da izmirite vaše obaveze prema banci u unapred dogovorenom roku. Pod obavezama se podrazumeva isplata ukupnih mesečnih dugovanja - ugovorena rata kredita i kamata.

Kako bi procenili da li ste kreditno sposobni banke proveravaju da li zadovoljavate njihove kriterijume po pitanju mesečnih primanja i dužini zaposlenosti na trenutnom radnom mestu.

Zaposlenje i i iznos mesečnih primanja

Kada je u pitanju zaposlenje i iznos mesečnih primanja banke mogu imati različite kriterijume. Jedan od uslova za stambeni kredit je da budete stalno zaposleni, odnosno da sa poslodavcem imate ugovor na neodređeno vreme.

Takođe, potrebno je da u istoj firmi budete zaposleni određeni vremenski period - neke banke zahtevaju 3 meseca, neke 6 meseci, dok neke zahtevaju i duži period zaposlenja u jednoj firmi.

Što se tiče mesečnih primanja banke mogu i ne moraju da zahtevaju određenu minimalnu platu. Pojedine banke zahtevaju minimalnu zaradu, dok neke zahtevaju mesečna primanja koja su veća od minimalne zarade.

Uticaj plate na iznos stambenog kredita

Visina mesečnih primanja utiče na iznos kredita koji vam može biti odobren, kao i na kamatnu stopu koju će vam banka ponuditi. U ovom slučaju, što je mesečna plata manja, banka vas vidi kao rizičnije dužnike, te je kamatna stopa po kojoj vam kredit može biti odobren veći, i obrnuto. 

Prosek plate se računa kao prosek plata poslednjih 3 ili 6 meseca, a prilikom apliciranja za stambeni kredit potrebno je dostaviti platne liste i potvrde o visini mesečnih primanja. 

Ukoliko ne ispunjavate uslov o visini plate i dalje postoji mogućnost da vam kredit bude odobren. U tom slučaju potreban vam je solidarni dužnik - osoba koja ispunjava uslove koje je banka propisala za korisnika stambenog kredita. To može biti bilo koja vama bliska osoba koja želi da se nađe u ovoj poziciji - supružnik, član porodice ili prijatelj.

Starosna granica za podizanje kredita za stan

Postoje ograničenja i kada je u pitanja starost podnosioca zahteva za kredit, odnosno donja i gornja starosna granica koju je potrebno ispuniti. Minimalna starost za podizanje stambenog kredita je navršenih 20 godina života, dok prilikom otplate poslednje rate kredita, dužnik može imati najviše 70 godina.

Međutim, ova granica ne važi za sve banke. Pojedine banke su gornju starosnu granicu pomerile na 75 godina, a postoji mogućnost da se u narednom periodu ona pomeri i na čak 80 godina. 

Ovo je zbog toga što osiguravajuće kuće smatraju da su penzije sigurnije od plata građana, kao i da su stariji ljudi odgovorniji prilikom isplate svojih dugovanja.

Učešće za stambeni kredit

Učešće je deo novca koji korisnik stambenog kredita mora unapred uplatiti banci, kako bi mu kredit bio odobren. Ovaj iznos zavisi od banke do banke, međutim uglavnom je to 20% ukupnog iznosa kredita.

Stambeni kredit bez učešća

Pojedine banke nude mogućnost podizanja kredita čak i onima koji nisu u mogućnosti da plate učešće.

Ovo je moguće u nekoliko situacija:

  • stavljanjem nekretnine pod hipoteku
  • subvencija države i Nacinoalne korporacije za osiguranje stambenih kredita
  • posedovanje menica i hipoteke prvog reda

Ukoliko podnosilac kredita poseduje nekretninu čija je vrednost najmanje 30% veća od ukupne vrednosti kredita, on umesto učešća može staviti nekretninu pod hipoteku, i na taj način banci pružiti garanciju u slučaju nemogućnosti redovne isplate kredita.

Manje učešće za prvi stan

Za one koji po prvi put kupuju nekretninu na svoje ime, banke imaju posebne pogodnosti. Veliki broj banaka u ovom slučaju umesto učešća od 20%, zahteva učešće od 10% i na taj način olakšava kupovinu prvog stana. Dodatna olakšica prilikom kupovine prvog stana jeste i povrat PDV za prvi stan.

Kamatna stopa - kolika je i od čega zavisi?

Kamatna stopa je procenat od iznosa kredita koji se vraća na mesečnom nivou i predstavlja trošak podizanja kredita za stan pa je jedan od najvažnijih faktora o kome treba voditi računa prilikom podizanja kredita. 

Kao što smo već naveli, ova stopa zavisi od više faktora, a najvažniji su mesečna primanja, ukupan iznos kredita, rok otplate i uslovi banke.

Iako za podizanje stambenog kredita nije potrebno da već imate račun u odabranoj banci, ukoliko su podnosioci istovremeno i klijenti banke, oni mogu imati pogodnosti u vidu niže kamatne stope.

Kamatna stopa može biti fiksna, varijabilna i mešovita.

Varijabilna kamatna stopa se sastoji od referentne kamatne stope i marže. Dok se vrednost referentne stope može menjati, marža je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. Fiksna kamatna stopa je stopa koja je nepromenljiva tokom perioda otplate kredita za stan.

Kada je u pitanju mešovita kamatna stopa, ona se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dela, osnosno do određenog perioda otplate ona je nepromenljiva, dok se nakon toga može menjati u zavisnosti od promene referentne kamatne stope.

Nakon što ste odabrali adekvatnu banku, podigli stambeni kredit i postali vlasnik stana, potrebno je da se informišete o svojim daljim obavezama, a jedna od njih je i porez na imovinu koji ćete biti u obavezi redovno da otplaćujete.

City Expert
Prodaja stanova Beograd